tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Promotion NTC Network Training Center

Super Save a Bunch on CompTIA Certifications

 

อบรมรวมสอบ 2 คน รับไปเลย! ฟรีอีก 1 ท่าน

*โปรโมชั่นนี้ทั้ง 3 ท่านต้องอบรมหลักสูตรเดียวกัน และที่นั่งฟรีไม่รวมสอบ

Super Save!! Buy 2 Get the 3rd seat Free!

ทุกหลักสูตรรวมสอบ, หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

 

 

 

Network+ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายได้ รวมถึงเข้าใจการให้บริการระบบเครือข่ายและประยุกต์ใช้งานได้ คลิกอ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

IT Fundamentals เน้นทักษะและความรู้พื้นฐานด้านไอทีที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกอ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

Cloud Essential หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พิ้นฐานด้าน เทคโนโลยีคลาวด์ จากมุมมองทางธุรกิจและด้านเทคนิค คลิกอ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

Linux+ หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน, ความรู้เบื้องต้นในการดูแล และการบริหารระบบลีนุกซ์ คลิกอ่านต่อ

 

 

 

 

 

CompTIA คือ องค์กรที่ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก CompTIA Certification สามารถรองรับเทรนใหม่ๆ ของ Technology เป็น Certification Program ที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการตั้งระดับความสามารถในด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ Mobile
NETWORK TRAINING CENTER (NTC)
177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3&4, Surawongse Rd.,Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2634-7993-4 | Fax: 0-2634-7995 | sales@trainingcenter.co.th | www.trainingcenter.co.th

 

Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter