tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Promotion NTC Network Training Center

What a Deal for Project Manager: BUY-3-SAVE-MORE

หลักสูตร Project Management for Project Manager

อบรมพร้อมกัน 3 ท่าน รับไปเลยส่วนลดมากกว่า 10,000 บาท!

(ผู้เรียนจะได้รับการอบรมและเอกสารตามมาตรฐานทุกประการ เรียนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร)

Project Management for Project Manager: BUY 3 SAVE MORE

 อบรมเป็นภาษาไทย 
 COURSE  SCHEDULE PROMOTION REGISTER
PM-Thai 13-15 มี.ค 61
(คลาสคอนเฟิร์ม)
อบรม 1 ท่านจากปกติ 35,000 บ. เหลือเพียง 31,500 บาท ลงทะเบียน
PM-Thai อบรม 3 ท่านจากปกติ 105,000 บ. เหลือเพียง 84,000 บาท ลงทะเบียน

เชื่อว่าแต่ละองค์กร ต้องการที่จะทำ Project ให้ตอบสนองต่อ Business Objectives แต่จะทำอย่างไร? หากแต่ละองค์กรมีทรัพยากรที่จำกัด การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เวลา เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทราบถึงบทบาทและทักษะที่จำเป็น ตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งปิดโครงการ น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ให้งานประสบความสำเร็จ ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

การบริหารโครงการ ประกอบด้วย 5 Domain หลักๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • Pre Project Setup/ Initiating: การ Validate Project และรวบรวม Requirements จะช่วยให้ Project นั้นๆ คุ้มค่าและตอบสนองกับธุรกิจ
  • Project Planning: กลยุทธ์การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ไม่ว่าจะเป็น จัด Kick-Off Meeting ทำ Scope Management Plan หรือ Work Breakdown Structure (WBS) ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่มี Task หรือข้อมูลใดตกหล่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา กิจกรรมหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่าย
  • Project Execution and Delivery: การดำเนินการและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
  • Change Control and Communication: ควบคุม เฝ้าระวัง ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อ Time/Cost/Quality และ Scope
  • Project Closure: สรุปปัญหาที่พบ กำหนดเป็นบทเรียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโครงการในอนาคต เช่น การบริหารงานที่ซับซ้อน, ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง, ทรัพยากรมีมูลค่าสูงขึ้น, ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี
ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขอย่างถูกต้อง หากมีความรู้เรื่องการบริหารโครงการอย่างถูกวิธี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2634-7993-4 ต่อ 11-17

 

Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter