tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Promotion NTC Network Training Center

Great Leaders start off as great followers [Buy-2-GET-1-FREE ]

 

 Effective Followship ภาวะผู้ตามในองค์กร

 วันที่:      

 10 กรกฎาคม 2561

 ราคา:

 5,900 บาท

 โปรโมชั่น:

 Early Bird สมัครก่อนวันที่ 29 มิ.ย นี้ เหลือเพียง 4,900 บาท ต่อท่าน
-
 พิเศษ! สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน รับโปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1

 สถานที่:

 Network Training Center, ชั้น 14 (MAP)

 รวม:

 หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติม   
  ลงทะเบียนอบรม   
 

ในหลายองค์กรได้มุ่งมั่นกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างมาก ต่อเนื่องและยาวนาน เพราะเชื่อว่าทักษะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร แต่ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่วัดผลงานเป็นวินาทีในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเฉพาะในส่วนของ “ผู้นำหรือหัวหน้า” อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเปรียบเสมือนกับการปรบมือข้างเดียว

หลักสูตร “Effective Followship” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำเร็จขององค์กร ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม นั่นก็คือ “กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กรนั้น ทั้งผู้นำและผู้ตามต้องปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกันเสมอ เรียกได้ว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้นำจำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนสำคัญจากผู้ตามร่วมด้วย

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบเพื่อตอบรับวัตถุประสงค์สำคัญอันประกอบด้วย ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม” ความสำคัญ รูปแบบ บทบาทสำคัญ รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้ตามด้วยจิตวิทยาที่ดี โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง “หัวหน้า” และ “ลูกน้อง” ในระยะยาวนั่นเอง

รูปแบบการอบรม

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง:

 • Training and Group Coaching
  ใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก มองเห็น ยอมรับและอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
  -
 • Activity Based Learning
  นำเกมส์และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
  -

 • Problem Based Learning
  การทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 0-2634-7993-4 ต่อ 11-17
 
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter