Artificial Intelligence (AI) Comprehensive

 

เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Artificial Intelligence (AI) Comprehensive”

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน AI ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, AI Games, Machine Learning และ Reinforcement Learning ด้วยภาษา Python เพื่อต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ, ควบคุมกระบวนการ, ป้อนคำสั่งต่างๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้รองรับกับยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนโลก

อบรมเป็นภาษาไทยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING 

 

 
  ข้อมูลเพิ่มเติม   
  ลงทะเบียนอบรม   
 
หัวข้อ: Artificial Intelligence (AI) Comprehensive
วันที่: 14-16 มกราคม 2562  (09:00 น. - 16:30 น.)
สถานที่: City Lights Room, Network Training Center (NTC)  (แผนที่)
อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย: 27,500 บาท/ที่นั่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Early Bird! ลงทะเบียนก่อนวันที่ 21 ธันวาคมนี้ เหลือเพียง 25,500 บาท
-
พิเศษ! สมัคร 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ
23,500 บาท
** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น **
รวม: เอกสารประกอบการอบรม, workshop, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน
 
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
 • ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ 
 • เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
  - ความหมายของปัญญาประดิษฐ์
  - ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริง
  - ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based) 
 • FULL DAY WORKSHOP
  - การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python)
 • MACHINE LEARNING และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python
  - ความหมายของ Machine Learning
  - ความหมายของ Neuron Network
  - การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras
  - การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras
  - การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  (*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
ผู้บรรยาย: ASST. PROF. RAWIN CHAISITTIPORN 

ประสบการณ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมยุรกาญจน์ โทรศัพท์ 02-634-7993-4 ต่อ 12