Data Centre Foundation Certification (DCFC)

 

โครงการ “DATA CENTRE FOUNDATION CERTIFICATION”

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ Data Centre” เป็นหัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขององค์กร ทุกวันนี้การใช้งานข้อมูลถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ Data Centre ที่เหมาะสมให้อยู่ในตำแหน่งที่รับมือกับข้อมูลมหาศาล (Big Data) เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดขององค์กรให้ได้รับการประมวลผลและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ 
 

ปัจจุบันแนวโน้มทั่วโลกของ Data Centre มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การเติบโตของการใช้งาน Storage, ข้อมูลบน Mobile, VDO, Content  ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงปริมาณของข้อมูลในองค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงองค์กรรวมถึงกลยุทธ์ด้าน IT ของตนเอง โดยหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานของ Data Centre กันมากขึ้น ทำให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “ทักษะทางด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล” จึงมีอัตราสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลขององค์กรด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในเรื่องของ ระบบการเงิน ระบบการผลิต ระบบการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ฯลฯ 
 

Network Training Center (NTC) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย และเป็น Authorized Training Partner ของ EPI (บริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Centre ชั้นนำของโลก) ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของ “ทักษะทางด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล” จึงร่วมมือกับ EPI เปิดอบรมโครงการ “DATA CENTRE FOUNDATION CERTIFICATION” ให้กับผู้ที่สนใจนำความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC) เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ (บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล) ที่มีมาตรฐาน และมีใบประกาศณียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  คุ้มค่ากับการลงทุนและตอบสนองต่อการใช้งานภายในองค์กรอย่างสูงสุด

 

 

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาอาชีวะ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สถาปัตยกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ 

 

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานดาต้าเซ็นเตอร์
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

 

 

รายละเอียดการอบรม

 • หลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC)
 • อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

เอกสารตามมาตรฐาน เรียนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร พร้อมติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ (Exam Tutorial) และฟรี Voucher สอบ

 

ระยะเวลาการอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “Data Centre Foundation Certification (DCFC)”  

ชำระค่าใช้จ่าย (อบรมรวมสอบ) เพียง 19,500 บาท 

 

พิเศษสุดๆ สำหรับโปรโมชั่น “Early Bird” เพียงลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 30 พ.ย นี้ 

ผู้สมัครจะได้รับราคาพิเศษ อบรมรวมสอบ เพียง 15,600 บาท เท่านั้น!

 

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6 
 • ธนาคารกรุงเทพ         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6 

 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ 

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th  หรือทาง Fax. 0-2634-7995