tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

People Management Skills (PMS)

(ทักษะการบริหารคน เพื่อผลสำเร็จของงาน)

ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน

 

หลักการ และเหตุผล

        ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในระดับงานใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในฐานะผู้บังคับบัญชา คือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และการมีทักษะในการบังคับบัญชาที่ดี หัวหน้างานหลายๆ ท่าน เติบโตมาจากการเป็นพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้ว หลายๆ ครั้งที่หัวหน้าเหล่านั้นกลับประสบปัญหาในการบริหารทั้งในแง่ของการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และแม้กระทั่งการบริหารงาน

    ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน หรือผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต ประสบ ความสำเร็จในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ท่านเหล่านั้นควรที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องทั้งในแง่ของการบริหารคน และบริหารงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บังคับบัญชา ในการบริหารคน และการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักการไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาตามแต่ละสถานการณ์

 

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1: PEOPLE COMPETENCY

Module 1: Manage People

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

-   ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน

-   ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

 • การสร้างแรงจูงใจ

-    แรงจูงใจคืออะไร ทำไมต้องจูงใจลูกน้อง

-    ศึกษาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนำสร้างแรงจูงใจ

-    การสร้างแรงจูงใจอย่างง่ายๆ แต่ได้ผลสูง

 • การสื่อความ

-    ความสำคัญของการสื่อความกับการเป็นหัวหน้า

-    อุปสรรคของการสื่อความที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง

-    เทคนิคการสื่อความที่สามารถเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง

 • การทำงานเป็นทีม

-    หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน

-     บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม

-     การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

 

Module 2: Manage Knowledge

 • การพัฒนาพนักงาน

-     ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน

-     แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น

-      การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน

 • หัวหน้างานกับการสอนงาน

-     การให้ Feedback พื้นฐานสำคัญของการสอนงานที่ดี

-     การสอนงาน Coaching ทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้ายุคปัจจุบัน

-     เทคนิคการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

 

Day 2: LEADERSHIP COMPETENCY

 

Module 3: Manage Process

 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน

-   การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน

-   ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี

-   เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)

-   เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน

 • การควบคุมงาน

-    หัวหน้ากับการควบคุมงาน

-    การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม

-    ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว

-    ระบบควบคุมงานที่ดี

 

 

Module 4: Leadership

 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

-    วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา

-     การคิดแบบ Lateral Thinking

-     เทคนิคการตัดสินใจ

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

-     ผู้นำที่ดีคืออะไร

-     ผู้นำต่างจากผู้จัดการอย่างไร

-     แนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ทำแบบฝึกหัด และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน
 • อภิปรายกลุ่ม สำหรับประเด็นสำคัญของการเป็นหัวหน้างงานที่ดี
 • กรณีศึกษา เพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติจริงของหัวหน้างานที่ดี

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานในระดับบังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีจำนวนไม่เกิน 20 คน

Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter