tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Microsoft Word (Intermediate)

ระยะเวลา 1 วัน 

 
วัตถุประสงค์
 
Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน ที่เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีความสามารถในการทำงานอีกมากมาย ที่เราอาจจะยังไม่เคยนำมาใช้ หรือนำมาใช้แล้วแต่ยังไม่ชำนาญ เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจน โปรแกรมอบรมนี้จะมุ่งเน้นให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจในคำสั่ง เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จะนำเอาโปรแกรม Microsoft Word นี้มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งานแบบธรรมดา 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิค วิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้กับงานเอกสารในสำนักงาน 
 
เนื้อหาหลักสูตร
 
จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า:
 • จัดจำแหน่งข้อความ
 • การกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษร
 • การกำหนดระยะห่างของบรรทัด 
 • การกำหนดระยะห่างของย่อหน้า
 • การตั้งและการยกเลิกตำแหน่ง Tab 
 • การใส่เลขลำดับแบบบุลเล็ต
 • การจัดรูปแบบย่อหน้ากระดาษ
 
การจัดรูปแบบเอกสาร:
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
 • การใส่ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (HEader & Footer)
 • การใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Border)
 • การใส่ลายน้ำให้เอกสาร (Water Mark)
 • การแบ่งหน้าเพื่อขึ้นหน้าใหม่ (Page Break)
 • การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ (Auto Correct)
 • การสรุปเอกสาร (Auto Summary) 
 
การจัดการกับจดหมายเวียน:
 • รู้จักกับองค์ประกอบหลักของจดหมายเวียน
 • การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อ 
 • การสร้างจดหมายเวียนที่เป็นจดหมาย
 • การสร้างจดหมายเวียนที่เป็นซองจดหมาย
 • การสร้างป้ายเลเบล (Label) 
 • การส่งจดหมายเวียนทางอีเมล์
 • การแก้ไขจดหมายเวียน
 
การจัดการเอกสารขนาดใหญ่ด้วยสไตล์:
 • การกำหนดลักษณะตัวอักษรด้วยสไตล์ (Style)
 • การสร้างสารบัญ (Table of Contents)
 • การทำเป็นเอกสารขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final)
 • การสั่งพิมพ์เอกสาร
 
การจัดรูปแบบเอกสาร:
 • การแทรกตารางจากโปรแกรม MS Excel 
 • การสร้างตารางจากปุ่ม Insert Table
 • การแปลงตารางจากข้อความ
 • การแปลงข้อความเป็นตาราง
 • กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วหัวตาราง
 • การเพิ่มและลบ Row และ Column 
 • การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง
 • การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ
 • การคำนวณตัวเลขในตาราง
 
การตรวจทานเอกสาร:
 • การตรวจสอบคำสะกดผิดในเอกสาร
 • การตรวจสอบไวยากรณ์ที่ผิดในเอกสาร
 • การค้นหาและการแทนที่คำ 
 • การแปลข้อความภษาาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • การติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)
 
การสร้างฟอร์ม และมาโคร:
 • การเริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์ม
 • ส่วนประกอบของฟอร์ม
 • องค์ประกอบต่างๆ ของแถบเครื่องมือ Form 
 • การสร้าง Macro
 • การบันทึก Macro 
 • กาารสร้างปุ่มคำสั่ง
 

 

Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter