tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Persuasive & Powerful Presentation (PS)

ระยะเวลา 2 วัน

 

หากผู้นำเสนอ

 • ขาดความมั่นใจในการนำเสนอ ตื่นเต้น ประหม่า ควบคุมตนเองไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ
 • นำเสนองานไปแล้ว ผู้ฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
 • ไม่มีบุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถืออันส่งผลลบต่อการนำเสนอ
 • ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามได้
 • ขาดการวางแผนในการนำเสนอที่รัดกุม ไม่รู้จักการบริหารเวลาหรือสัดส่วนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีข้อมูลมากมายแต่ไม่ทราบว่าจะเรียงลำดับในการนำเสนออย่างไร
 • การนำเสนอไม่น่าสนใจ  ไม่น่าติดตาม  ขาดเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ฟังให้อยู่กับเรา
 • เคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็น  ไม่รู้จะวางมืออย่างไร  ใช้สายตาไม่ถูกต้อง
 • น้ำเสียงราบเรียบไม่มีพลัง  ขาดความชัดเจนฉะฉาน  ไม่มีจังหวะจะโคน
 • ใช้ Powerpoint Slide แบบไม่มีหลักการ  

 

วัตถุประสงค์

 • นำเสนองานอย่างมืออาชีพ ได้ครบทั้งเนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ และฝีมือการถ่ายทอด
 • ปรับปรุงท่าทางการยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ และการสบตาได้อย่างมั่นใจ
 • ใช้น้ำเสียงและระดับเสียงที่ทรงพลัง ออกเสียงชัดเจนฉะฉานและมีจังหวะจะโคน
 • โน้มน้าวให้ผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
 • บริหารเวลาและสัดส่วนรวมถึงลำดับในการนำเสนอได้อย่างกลมกลืน
 • คุม Theme หรือ Concept ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 • นำเสนองานได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ฟังอยู่กับเราได้ตลอดการนำเสนอ
 • ผลิตและใช้ Powerpoint Slide อย่างมีหลักการ
 • รู้จักการประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการนำเสนอ เพิ่อการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

 

รายละเอียดหลักสูตร

บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ (Personality of Reliable Presenter)

 • มาดที่มีพลังในการนำเสนอ การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง เสริมด้วยความชัดเจน ฉะฉาน มีจังหวะจะโคน

การคุมคอนเซปต์ในการนำเสนอ(Concept and Theme Controlling)

 • การตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
 • Key Message กับการคิด “คำพาดหัว”

 

จิตวิทยาในการนำเสนอ (Psychology of Persuasive Presentation)

 • การวิเคราะห์และศึกษาผู้ฟัง
 • เทคนิคการเปิดการนำเสนอให้น่าติดตาม
 • การเปิดทัศนคติผู้ฟังด้วยหลักการ 3P
 • การสร้างบรรยากาศในการนำเสนอ
 • การประเมินผลผู้ฟัง ขณะนำเสนอ

หลักการโน้มน้าวใจ (How to Persuade)

 • ดึงดูดตั้งแต่แรกนำเสนอ
 • การแนะนำตัวให้น่าสนใจ
 • แล้วฉันจะได้อะไร
 • เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ

เทคนิคในการนำเสนอ(Methods of Presentation)

 • การเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการนำเสนอ
 • เทคนิคในการทำ Powerpoint Slide อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
 • เทคนิคในการถาม– ตอบคำถาม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การนำเสนอจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ อันหลากหลาย  และซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และ Workshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการนำเสนอและทำการนำเสนอจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter