tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Effective Followship: ภาวะผู้ตามในองค์กร (New course)

ระยะเวลา 1 วัน

 

หลักการและเหตุผล           

“บุคคลใดที่ไม่สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ ก็ยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน”

จากข้อความดังกล่าวอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลที่เป็นผู้ตามที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคตได้ไม่ยาก สังเกตได้จากปัจจุบัน องค์กรแทบทุกรูปแบบ จะมีสัดส่วนจำนวนของ “ผู้ตาม” มากกว่า “ผู้นำ” อยู่เสมอ เนื่องจากตำแหน่งของ “ผู้บริหาร” หรือ “หัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน”มักจะมีอัตราส่วนอยู่เป็นจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ “ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรทั่วไป”เปรียบเสมือนคอขวดที่ด้านบนแคบแต่ฐานล่างกว้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลายองค์กรได้มุ่งมั่นทุ่มเททั้งเวลาและทรัพยากรต่างๆ ไปกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารมาค่อนข้างมาก ต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าทักษะดังกล่าวมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เนื่องจาก “ทักษะการเป็นผู้นำ” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การบริหารงานลูกน้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่วัดผลงานเป็นวินาทีในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเฉพาะในส่วนของ “ผู้นำหรือหัวหน้า” อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเปรียบเสมือนกับการปรบมือข้างเดียวนั่นเอง

หลักสูตร “Effective Followship” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำเร็จขององค์กร ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม นั่นก็คือ “กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กรนั้น ทั้งผู้นำและผู้ตามต้องปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกันเสมอ เรียกได้ว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้นำจำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนสำคัญจากผู้ตามร่วมด้วย

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว เนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรนี้ จึงออกแบบเพื่อตอบรับวัตถุประสงค์สำคัญอันประกอบด้วย ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม” ความสำคัญ รูปแบบ บทบาทสำคัญ รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้ตามด้วยจิตวิทยาที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการ โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง “หัวหน้า” และ “ลูกน้อง” ในระยะยาวนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม”
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงรูปแบบคุณลักษณะต่างๆ ของผู้ตามที่ดี
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในคุณลักษณะของ “ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล” และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ
 • ปรับแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามบุคลิกภาพของตนให้ “เข้าทาง” กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

 

รายละเอียดหลักสูตร

1.) ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม”

2.) ความสำคัญของ “ภาวะผู้ตาม”

 • ด้านการสนับสนุนภาวะผู้นำ
 • ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
 • ด้านสมรรถนะขององค์กร

3.) รูปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผู้ตาม”

 • คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน (Alienated Followship)
 • คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบปรับตาม (Conformist Followship)
 • คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบเฉื่อยชา (Passive Followship)
 • คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล (Effective Followship)
 • คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด (Pragmatic Survivor)

4.) บทบาทของผู้ตามในคุณลักษณะ “ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล”

 • บทบาทในการจัดการตนเอง (Self-Management)
 • บทบาทในการแก้ไขปัญหา (Problem - Solving)
 • บทบาทการมีความผูกพันกับองค์การ (Commitment)
 • บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Capacity Development)
 • บทบาทในการกล้าแสดงออก (Courageous)

 

รูปแบบการอบรม

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง:

 • Training and Group Coaching

ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก มองเห็น ยอมรับและอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 • Activity Based Learning

ในการนำเกมส์และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • Problem Based Learning

ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

 

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป

Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter