tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Smart Trust (ST)

ระยะเวลา 1วัน

Aim

เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ให้สามารถเรียนรู้เข้าใจและพัฒนาทักษะในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ เพื่อการยอมรับและสร้างสัมพันธ์อันดีในธุรกิจทุกมิติ

Objectives

 1. เพื่อการพัฒนาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความไว้วางใจ
 2. เพื่อการพัฒนาทักษะการสร้างความไว้วางใจกับบุคคลต่างๆ
 3. เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการอ่านคน ตลอดจนสามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้สอดคล้องกับคนและสถานการณ์

Content

ความไว้วางใจ (Trust)

 • ความขัดแย้งในตนเองกับการเชื่อใจของมนุษย์
 • ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์
 • อิทธิพลและอำนาจของบุคคลเชื่อมโยงความไว้วางใจ
 • การวิเคราะห์บุคคลผ่านประสบการณ์ความเชื่อไร้อคติ

การสร้างความไว้วางใจ (Smart Trust)

 • กฎเหล็กของความไว้วางใจขั้นพื้นฐานในโลกที่ไม่น่าไว้ใจ
 • ความไว้วางใจและการตอบแทนที่คุ้มค่าทางจิตใจ
 • การสร้างภาพสะท้อนความไว้วางใจกับคู่สนทนา
 • การฝังความเชื่อและการยอมรับในจิตใจบุคคล
 • เทคนิค Smart Trust กับการครองใจคนระยะยาว
 • จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพเชิงบวก

 

Competence elements cover in course

 1. ทักษะการคิดและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ทักษะการวิเคราะห์และอ่านใจคู่สนทนา
 3. ทักษะการวางแผนและสร้างสถารการณ์
 4. ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่ถูกกดดัน
 5. ทักษะการเลือกใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ

 

Pre-requisites to attend course

General                            -         ไม่มี

Pre-study                          -         หลักสูตร Motivation Drive

Competence elements       -         การเป็นมืออาชีพในการสร้างความไว้วางใจ (Professional in Smart Trust)

Other information

วิธีการฝึกอบรม:  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Proactive Transfer of Knowledge)

-       การอ่านคนผ่านการสนทนา (People Reading)

-       การวิเคราะห์ Case Study จากงานที่ทำจริง

-       การฝึกทักษะการแสดงออกทางการสื่อสาร (Drama Practice in Communication)

-       การวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านสถานการณ์จำลอง

Category:ทักษะการสร้างความไว้วางใจ, ทักษะการอ่านคน, ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและประทับใจ

Target group (job roles):ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, พนักงานระดับปฏิบัติการ

Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter