tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Creative Leader (CL)

 
ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน
 
วัตถุประสงค์ 
  • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บังคับบัญชา
  • เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่หวัง
 
เนื้อหาของหลักสูตร 
 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทาไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน
- ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
 
การพัฒนาพนักงาน
- ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน
- แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น
- การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน
 
การกาหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
- การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
- ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
- เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน
 
การควบคุมงาน
- หัวหน้ากับการควบคุมงาน
- การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม
- ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว
- ระบบควบคุมงานที่ดี
 
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
- การคิดแบบ Lateral Thinking
- เทคนิคการตัดสินใจ
 
Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter