tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Image Development for Success in Work (ID)

คำอธิบายหลักสูตร

การทำงานในยุคที่มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สูง บุคคลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ตนเองเป็นผู้รอบรู้ที่ทันโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งสิ่งที่บุคคลควรตระหนักและให้ความสำคัญ คืก การพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นๆได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจาก โดยทั่วไปบุคคลล้วนมีการประเมินภาพลักษณ์ของบุคคลรอบข้างเสมอ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่เกิน 7 วินาที เมื่อแรกพบ ดังนั้น หากบุคคลสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้มีความ โดดเด่นและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทำ แน่นอนว่า ทุกการเจรจาธุรกิจและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตร Image Development for Success in Work เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและอาชีพ (การแต่งกายและเครื่องประดับ) ประกอบกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภายในตนเองและระหว่างบุคคล เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีการสิ่อสารเชิงบวกเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ Brain Spa ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเองและสร้างกระบวนการคิดเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง

 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้ายบุคลิกภาพและการสื่อสาร
 2. เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับท่วงท่าอิริยาบถ (การยืน การเดิน การนั่งและการไหว้) และการเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารเชิงบวก

 

รายละเอียดเนื้อหา

หลักสูตร การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2   ส่วน ได้แก่

1. ภาพลักษณ์ (Image)

 • ความหมายและองค์ประกอบของภาพลักษณ์ (Image)
 • ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของบุคลิกภาพ (Personality)
 • บุคลิกภาพการแต่งกาย (Grooming) ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
 • ท่วงท่าอิริยาบถ (Gesture and Posture: การเดิน การยืน การนั่งและการไหว้)

2. การสื่อสาร (Communication)

 • ความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • การสื่อสารเชิงบวก
 • การสื่อสารเชิงบวกภายในตนเอง
 • การสื่อสารเชิงบวกระหว่างบุคคล

 

รูปแบบกิจกรรม

 1. Visual Story Telling: การสอนด้วยการใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้จริง
 2. Demonstration : การสาธิตและนำเสนอตัวอย่าง
 3. Practice Activities : การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม

3.1  Brain Spa

3.2  Communication Workshop

3.3  Peer Coaching

                        3.4 Posture Practice

Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter