tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Individual Development Plan (IDP)

การพัฒนาบุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

 

ระยะเวลา1 วัน

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่สูง ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายในองค์กรปัจจุบันต่างให้ความสาคัญและความใส่ใจต่อการพัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้นรวมถึงให้ความคาดหวังให้ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานต่างๆ

มีทักษะในการพัฒนาบุคลากร จึงเกิดคา ถามว่า “จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้” แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรอาจไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การฝึกอบรม แต่ยังมีเครืองมือที่หลากหลาย แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน

เครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมจัดทาในองค์กรได้แก่ IDP (Individual Development Plan) หรือ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งคือกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในรายละเอียดที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้ าหมายขององค์การและของหน่วยงานอย่างได้ผล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมทราบแนวคิด ปรัชญาและความสำคัญของการพัฒนา “คน”
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทา ความรู้จักเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรแต่ละชนิด และสามารถนาไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนาเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างได้ผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
  2. เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร
  3. ทำความรู้จักกับ IDP
  4. ประโยชน์ของ IDP
  5. ขั้นตอนในการจัดทำ IDP
  6. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ IDP
  7. กิจกรรม : การฝึกเขียน IDP

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร รู้จักเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะสามารถจัดหาแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถในไปใช้ในการบ่มเพาะ พัฒนาและดึงความสามารถของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารทุกระดับ

 

Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter