tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Train The Professional Trainer (TPT)


ระยะเวลา 3 วัน
 
หลักการและเหตุผล
 
การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ต้องประกอบไปด้วยทักษะที่หลากหลาย มีความรู้ที่จะถ่ายทอดอย่างเดียวไม่พอ สิ่งที่ผู้เรียนมุ่งหวังคือ การสอนที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย สามารถเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้เต็มที่ การใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เรียน ทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดึงการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไปถึงการทำให้การสอนดูน่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อๆไป 
 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
 • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง(Friendly Content and Willing-to-Do Application)
 • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods) เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
 • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
 • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality) 
 • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
 • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
 • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
การบริหารเนื้อหา ( Content Management)
 • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
 • โครงสร้างของเนื้อหา
 • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
 • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message) 
 • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
 • ทวน  อาวุธคู่กายของผู้สอน
 • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน
บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
 • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
 • ความทรงจำของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
 • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
 • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิตกรณีศึกษา บทบาทสมมติ  การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็น 
 • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
 • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ 
 • ารเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
 • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
 • หลักการเขียน Flipchart  และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
 • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์
แผนการสอน (Lesson Plan)
 • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
 • องค์ประกอบของแผนการสอน
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
 • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
 • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
 • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
 • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การสอนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ อันหลากหลายและซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ     
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการสอนและทำการสอนจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
 • มีการบันทึกวีดีโอการฝึกสอนของผู้เรียน  และส่งมอบให้กับผู้เรียนเพื่อได้เห็นการสอนของตนจากมุมผู้เรียน  เพื่อความตระหนักรู้และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสอนต่อไป 
 
เครื่องมือในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
 • กิจกรรมกลุ่ม (Group Activity)
 • บทบาทสมมติ (Role Play)
 • การฝึกปฏิบัติ (Skill Practice)
 • เกม (Game)
 • การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
 • การแชร์และแบ่งปันข้อมูล (Sharing)
 • กลุ่มวน (Round Robin)
 • คลิปวีดีโอ (VDO Clip)
 • บ่อนคาสิโน (Casino Classroom)
 • โค้ชชิ่ง (Coaching)
 
Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter