tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

DeCoaching (Workshop) ถอดรหัสการโค้ช

ระยะเวลา 2 วัน: ตารางวันที่ 26 สิงหาคม และ 10 กันยายน 2560 

(ปฎิบัติ 90% , ทฤษฎี 10%)

 

หลักการและเหตุผล

ทักษะการโค้ช มีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารคนในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถดึงศักยภาพ (Potential) ที่มีอยู่ภายในตนเอง นำมาปรับใช้ในการทำงานให้ผลลัพธ์ของการทำงานมีประสิทธิผลสูงขึ้น

หลักสูตร “DeCoaching” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อวางฐานรากของการเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าในทุกหน่วยงาน โดยเน้นเรื่องการฝึกปฎิบัติเพื่อให้เข้าใจการโค้ชและมีทักษะนำไปใช้งานได้จริง โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นให้เกิดแนวความคิด ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือสามารถโค้ชแล้วโค้ชชี่เกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจ เติบโตและต่อยอดไปได้อีกอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจพื้นฐานความสามารถในการโค้ชของผ่าน self-assessmentเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
 • ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการเตรียมตัวเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ
 • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว เกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง
 • เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกไปปฏิบัติและปรับใช้ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของการโค้ช

-  ประสบการณ์ที่โค้ชสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้ได้รับการโค้ช (Coachee)คืออะไร

 • ความแตกต่างระหว่างการโค้ชกับเครื่องมืออื่นๆ
 • เพราะอะไรการโค้ชจึงมีความสำคัญกับชีวิต
 • กระบวนการและองค์ประกอบของการโค้ช

- กรอบความคิด ทัศนคติ และศิลปะของการโค้ชให้ประทับใจ

 • ทักษะหลักของการเป็นโค้ช

- การสื่อสารใต้ภูเขาน้ำแข็ง

- เทคนิคการใช้คำถามและแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

- การรับฟังอย่างตั้งใจ

- การให้ข้อเสนอแนะ (Feedback)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การใช้การฝึกอมรมในรูปแบบ (Training&Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และแนวทางการโค้ช ระหว่างการฝึกอบรม ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในกระบวนการ
 • การบรรยายสื่อสาร2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นกิจกรรมworkshop เพื่อฝึกปฏิบัติจริง
 • การนำเสนอและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกฝนการแสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
 • ประเมินผลและติดตามผลการเรียนรู้หลังการอบรม

 

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter