ABOUT NTC

Network Training Center (NTC)

is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 350 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.
 

เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม NTC เป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลมากกว่า 350 หลักสูตร ฝึกอบรมนักเรียนมากกว่า 30,000 คน เป็นเวลากว่า 10 ปี

 

NTC ให้บริการอบรมทางด้าน Computer Networking, IT Management, Professional Skills, Human Resources, Manufacturing, Programming และ Software Development รวมถึงเป็นศูนย์สอบของหลากหลายหลักสูตร โดยเนื้อหาภายในหลักสูตรจะมีการอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ NTC ยังสามารถจัดทำหลักสูตรแบบ Customized Training เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certified) เฉพาะทาง ในเรื่องนั้นๆ

 

WHAT WE OFFER

Computer Networking


หลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Cloud Computing, Linux, VMware, Network Security และหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

 

IT Management


หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการ โดยเน้นความเข้าใจของระบบการทำงาน ซึ่งผู้เรียนสามารถนำ Best Practice มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ เช่น ITIL, DevOps, Project Management, และ Agile

Professional Skills


หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงาน ให้สัมพันธ์กับทุกฝ่ายในองค์กร และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Programming


หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม เรียนรู้การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการบริหารโปรแกรม ให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

Manufacturing


หลักสูตรการบริหารงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มผลผลิตให้องค์กรสามารถพัฒนาสู่ระดับสากล

Test Center


ศูนย์สอบมาตรฐานสากล Pearson VUE ที่รองรับข้อสอบมากกว่า 500 รายวิชา ด้วยขั้นตอนการสอบที่เป็นระบบ และการบริการที่ตอบรับทุกความต้องการของผู้สอบ

 


"A BRIGHT FUTURE STARTS FROM LEARNING TODAY."