Decision Maker in Change Management

Decision Maker in Change Management

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

กระแสโลกยุคนี้ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการธุรกิจเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น “Change Management” & “Decision Process” ที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้!

“การตัดสินใจและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ละเอียดอ่อน และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่การจะเข้าใจหลักการรวมถึงขั้นตอนใน ‘การตัดสินใจ’ ที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเป็นอย่างยิ่ง …

ซึ่งหลายๆ ครั้งที่องค์กรเอง ต้องเผชิญกับการตัดสินใจในเรื่องเดิมๆ ไม่รู้จบ เพราะด้วยจำนวนคนในองค์กรที่มากมาย หลากหลาย ย่อมทำให้ “การตัดสินใจ” มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และในบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดเป็น “ปัญหา” หรือ “ผลกระทบ” ที่ลุกลามบานปลายได้ จนสุดท้ายต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ กลายเป็นอยู่ในวัฎจักรของปัญหาที่แก้ไม่จบสิ้นสาเหตุหนึ่งก็เพราะการตัดสินใจที่ผิดหรือการตัดสินใจที่ไม่ทันการณ์นั่นเอง

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Decision Maker in Change Management (DM)
  
อบรมเป็นภาษาไทย โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
  และมีประสบการณ์อบรมให้แก่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ มากมาย
29-30 Nov 2021 15,000


Decision Maker in Change Management หลักสูตรยอดนิยมที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์แบบจำนวน 2 วัน สำหรับผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจหรือสร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้มีทักษะการจัดการความคิดในเชิงระบบ & สร้างสรรค์ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เข้าใจผลลัพธ์ สร้างทางเลือกและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และเป็นระบบมากที่สุด!

ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Proactive Transfer of Knowledge ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์ Case Study จากงานที่ทำจริง รวมถึงการบริหารสมอง 2 ซีก (Brain Gym)

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน …

  • เข้าใจถึงการบริหารและจัดการความคิด (Thinking Management)
  • มีทักษะด้านการตัดสินใจแบบมีประสิทธิผล (Effective Decision Making)
  • ได้รับความรู้ & ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ถูกต้อง
  • พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ & เชิงสร้างสรรค์
  • พัฒนาความรู้ & ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมืออาชีพ

การวิเคราะห์สถานการณ์ ปรับมุมมอง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงการตัดสินใจที่ดีเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน จึงเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น, สนับสนุนองค์กรให้เกิดการปรับตัว & การยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้เป็นอย่างดี

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE