Conflict Management

การบริหารความขัดแย้งกับหลักสูตร Conflict Management

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ทั้งบ้าน โรงเรียน และที่ทำงาน เนื่องจากมนุษย์แต่ละบุคคล ย่อมมีความคิด ความเห็น และความต้องการเป็นของตนเองซึ่งเป็นสาเหตุที่นำมาสู่ความขัดแย้ง อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย

สาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร อาจเกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่าง/ เหลื่อมล้ำกัน การที่ผลประโยชน์ที่ขัดกัน หรืออาจจะเป็นบุคลิกภาพส่วนตัว/ สไตล์การพูดที่แตกต่างกันก็ได้ ซึ่งความขัดแย้งในองค์กร อาจนำมาสู่สัมพันธภาพที่ไม่ดี กลายเป็นความบาดหมาง การแบ่งพรรคแบ่งพวก และการพยายามเอาชนะกันของคนในทีม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาวได้

แต่อย่างไรก็ตาม “ทุกความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องนำมาสู่ปัญหา” เสมอไป หากเรามีความสามารถในการจัดการกระบวนการความคิด ควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม ความขัดแย้งอาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาสู่ความปรองดองและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของคนในองค์กรได้

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Effective Conflict Management
  
อบรมเป็นภาษาไทย
9 Sep 2021 5,500


หลักสูตร Conflict Management อบรม 1 วัน นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดข้อมูล ความคิด และความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดใจและทำความเข้าใจกับเจตนาของคู่สนทนา เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบได้
  • พัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อเข้าใจมุมมองของผู้พูด
  • สามารถรับมือกับความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสาร
  • เรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าวใจ

รายละเอียดหลักสูตร

  • สาเหตุความขัดแย้ง
  • การฟังด้วยใจ (Empathic Listening)
  • ศิลปะการรับมือความขัดแย้งและความคิดต่าง
  • เทคนิคการโน้มน้าวใจด้วย 4A (Accept, Avoid, Assertive, Attractive)

รูปแบบการอบรม

  • หลักสูตร 1 วัน ที่จะประกอบไปด้วยการบรรยาย, ชมวีดิทัศน์, สาธิต, ฝึกปฏิบัติ และการแสดงบทบาทสมมุติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE