COURSES CATALOG

Data Preparation using KNIME

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ในกระบวนการ Data Science อีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Data Preparation ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในงาน Data Science หากการเตรียมข้อมูลทำได้ไม่ดี มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนอื่นๆ ที่ตามมาได้ อย่างน้อยที่สุดก็อาจทำให้เสียเวลา ต้องทำใหม่ หรือถ้าแย่กว่านั้น อาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ หรือการตีความจากการนำข้อมูลไปใช้ ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Preparation โดยใช้เครื่องมือ KNIME ในการเตรียมข้อมูล

 • สามารถกำหนดความต้องการและสารสนเทศ จากแหล่งข้อมูลและประเภทของข้อมูลที่มีความหลากหลายได้
 • สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ KNIME เพื่อสร้างข้อมูลที่มีมาตรฐาน
 • สามารถใช้เครื่องมือในระดับ Advance ได้
 • Data Preparation: KNIME
 • Start with KNIME
 • KNIME Node
 • KNIME Workbench
 • KNIME for Advance ETL
 • Workshop

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำมาตรฐานเหมืองข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม KNIME
 • ใช้เครื่องมือ Filter, Group, Sort, Calculation, Union, join, Pivot ได้
 • ผู้บริหารศูนย์ข้อมูล
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการ
 • ผู้ที่จะก้าวไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต