COURSES CATALOG

Basic Data Visualization using Tableau

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

Data visualization คือกระบวนการหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญอย่างมากในการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการวางแนวทางสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงในอนาคตต่อไป ในหลักสูตรนี้จะทำการสร้าง visualization ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่จะสนับสนุนการสร้างกราฟและแผนผังต่างๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งแบบแสดงตามเวลา (Time series) แผนภูมิการกระจายตัวของข้อมูล (Scatter plot) การรวมกลุ่มประเภทข้อมูล การจัดลำดับขั้นของข้อมูล การคำนวณโดยใช้ calculated field ขั้นพื้นฐาน และรวมถึงการสร้างแผนภูมิที่แสดงผลเป็นเชิงพื้นที่บนภาพแผนที่จริงได้อีกด้วย เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านอัลกอริทึมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ การนำเสนอข้อมูลเพื่อยืนยันผลลัพธ์การวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำในกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจึงสามารถสรุปออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเทคโนโลยี BI (Business Intelligence) สำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์

Module 1: Introduction to Tableau - ทำความรู้จักกับ Tableau 

 • What is Tableau?
 • Tableau Product
 • Connect All Your Data

Module 2: Tableau Quick Start

 • Connect to Data
 • Create your first view
 • Example Gallery
 • Horizontal bars
 • Symbol Map & Filled Map
 • Pie On Map
 • Time Series & Forecast
 • Scatter plots
 • Combination Chart
 • Create your Dashboard
 • Create your Story
 • Tableau Server

Module 3: Basic Calculation

 • Calculated Field
 • Parameters

Module 4: Workshop 

 • Sales Super Store
 • Population Analysis

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เข้าใจเทคโนโลยี BI (Business Intelligence) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถใช้งาน BI Tool เพื่อออกรายงาน หรือ Dashboard ได้
 • สามารถใช้ข้อมูลจริงที่มีอยู่มาวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถใช้ BI เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูล รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการสร้าง Data Model ได้
 • บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้บริหารศูนย์ข้อมูล
 • ผู้บริหารและผู้จัดการ
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการ
 • ความรู้พื้นฐานในการจัดการองค์กรธุรกิจภาครัฐหรือเอกชน
 • ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต