COURSES CATALOG

Sales Skills

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การนำเสนอ และการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้า สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจโดยการสร้างฐานลูกค้าระยะยาวอย่างมั่นคง และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Sales Skills  (ทักษะที่สำคัญในงานขาย) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำเสนอและให้ข้อมูลเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในงานขาย เพื่อให้มีจิตใจรักงานขาย กระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การใช้สื่อต่าง รวมถึงการสื่อสารและมีบุคลิกภาพเพื่องานขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจในยุคใหม่

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนำเสนอในงานขายอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการต่างๆเพื่อสื่อสารในองค์กร และสื่อสารถึงลูกค้านอกองค์กร ฯลฯ อย่างมืออาชีพ
 • เพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายที่สำคัญ เพื่อนำมาประยุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้า
 • ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Consultative Selling)กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆ ด้วย Model P-I-S-E-S-A 
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือผู้ฟัง เทคนิคการฟัง  (Listening Technique) และการตอบคำถาม เทคนิคการปิดการขาย  การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า การรับมือกับการเจรจาต่อรอง  เทคนิคการตอบคำถามของลูกค้า หรือผู้ฟัง พัฒนาการนำเสนอ 
 • Workshop "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ " 
 • ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา ต่อรอง กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ”
 • ทฤษฎี H.M.L.และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จ
 • องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด
 • แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ workshop
 • การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA)
 • สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน หรือแต่ละกลุ่ม และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
 • กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในการขาย เพื่อทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไป และฝึกการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้ได้ข้อตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นนักขายมืออาชีพและสร้างฐานลูกค้าระยะยาวที่ใช้ได้จริง
 • เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา
 • ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ  และมีเป้าหมาย ในการทำงาน การนำเสนอในการขาย และมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตนเอง อีกทั้งสินค้าและบริการที่ทำ รวมถึงองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมอยากออกไปใช้เทคนิคการนำเสนอและการขาย เพื่อสรรค์สร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขาย ได้อย่างมั่นใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้   

 • การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
 • ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
 • แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
 • ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และวิธีคิดภายใน
 • สื่อมัลติมีเดีย