COURSES CATALOG

The Art of Negotiation

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(การเจรจาต่อรองและปิดการขายแบบมืออาชีพ)

การเจรจาต่อรองและปิดการขาย ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการขาย เจรจาธุรกิจ และการทำสัญญาต่างๆ เพราะ ทุกสิ่งที่องค์กรเตรียมพร้อม ก็เพื่อขายให้สำเร็จ เปรียบเสมือน เกมฟุตบอลที่ทุกตำแหน่งช่วยกันลำเลียงบอล และฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่ ทักษะการยิงประตูของกองหน้า นั่นเอง ดังนั้น หากต้องการเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น ทักษะในด้านการเจรจาต่อรองและปิดการขาย คือ สิ่งจำเป็นที่สุด

การเจรจาต่อรองและปิดการขาย ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มากมาย รู้เขา-รู้เรา ทั้งในด้าน ตัวบุคคล สินค้าและบริการ การอ่านลูกค้าให้ออก เข้าถึงข้อมูล แยกแยะประเด็นสำคัญได้ สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี รู้จังหวะปิดการขาย ไม่เร็วไม่ช้า แต่ตรงประเด็น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ ลูกค้าแต่ละกลุ่มบุคคล และกรณีต่างๆ ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดนี้ สามารถฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นได้ ผู้เข้าอบรมสามารถมีทักษะเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างทรงพลังขึ้นได้ 

โดยในหลักสูตรนี้ จะทำให้เข้าใจถึง หัวใจสำคัญ และ จิตวิทยาการเจรจา มองเห็นภาพใหญ่ของเกมการขาย โดยเน้นเจาะลึกไปที่ เทคนิคในการเจรจาต่อรอง และปิดการขาย ซึ่งทั้งหมดนั้น จะได้เรียนรู้จากทฤษฎี และฝึกฝนจากกิจกรรมมากมาย เพื่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเจรจาต่อรองและปิดการขายได้แบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงลูกค้า เข้าใจกลไกการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างยอดขายเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ไร้ขีดจำกัด
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ,นำไปใช้ และถ่ายทอดให้ทีมงานได้
 • หัวใจสำคัญ และ จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
 • เกมการขาย และ ดุลยภาพของการปิดการขาย
 • การปิดการขายลูกค้า 4 ประเภท (DISC, ดินน้ำลมไฟ)
 • กระบวนการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ (Sand Clock Model 5 Steps 
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการเจรจาต่อรอง และปิดการขาย
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ในการเจรจาต่อรอง และปิดการขาย
 • เคล็ดลับการตอบข้อโต้แย้ง 3 รูปแบบ
 • เคล็ดลับการปิดการขาย 5 รูปแบบ
 • การขาย หลังจากการปิดการขายไม่สำเร็จ
 • ปัญหาของการปิดการขาย และวิธีการแก้ไข 
 • กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกฝนและแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • (ทฤษฎี 40% ปฏิบัติ 60%) 
 • การบรรยาย เนื้อหาและแบ่งปันประสบการณ์
 • การระดมสมอง เพื่อดึงศักยภาพร่วมกัน
 • กิจกรรมกลุ่ม และ การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay)

ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายขาย และพนักงานขาย