COURSES CATALOG

Sales Management for Leader

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(การบริหารงานขายสำหรับผู้นำ)

แม้ว่า การขาย และการบริหารจัดการทีมขาย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีความแตกต่างกันในหลายมิติ บ่อยครั้งที่นักขายที่มียอดขายระดับสูง พอได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมขาย แล้วกลับสร้างผลลัพธ์ของทีม ได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ

หลักสูตร Sales Management for Leader ได้รวบรวมมุมมอง ทักษะ วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับผู้นำทีมขาย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ดูแลทีม และเพิ่มยอดขายของทีม ได้อย่างทวีคูณ

หลักสูตรนี้ ไม่จำกัดเพียงหัวหน้าทีมขายเท่านั้น ยังรวมไปถึง ตัวนักขายเองที่มีความเป็นผู้นำ มีความปรารถนาทำงานอย่างมีระบบ และสร้างยอดขายเติบโตได้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ก็ยังเกิดประโยชน์มากเช่นกัน

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทัศนคติที่ดี เข้าใจระบบการจัดการการขายและทีมขาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างยอดขายของทีมสูงขึ้น อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้เครื่องมือ ทั้งแนวคิด และเทคโนโลยียุคใหม่
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มองเห็นภาพรวมการทำงานของทีมงาน ได้ชัดเจน 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม วิเคราะห์แก้ไขปัจจัยการขายอย่างตรงจุด ทวีคูณผลลัพธ์ได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ส่งเสริมการสร้างพลังของทีมงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ทีมงานขาย มียอดขายเติบโต มีความสุข และมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • หน้าที่, ความสำคัญ และทักษะของผู้นำทีมขาย
 • เจาะลึก กระบวนการสร้างผลลัพธ์แบบยั่งยืน ด้วย K.A.S.H.
 • เจาะลึก เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ด้วย A.M.S
 • เจาะลึก กระบวนการบริหารทีมแบบทวีคูณ ด้วย R.T.M.S.
 • การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลการขาย และเครื่องมือวิเคราะห์การขาย
 • การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนของทีม
 • การบริหารจัดการเวลา Time Management
 • การจัดระบบการสื่อสารงาน และกิจกรรมต่างๆ
 • เทคนิคการจัดประชุม การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาทีมงาน 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มต้นที่ความเข้าใจ ระดับตัวบุคคล เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือการวิเคราะต่างๆ  ด้วยความสนุกสนาน ผ่านการสื่อสารพูดคุย ระหว่างผู้อบรม และวิทยากร รวมถึง กิจกรรมฝึกจำลองสถานการณ์ต่างๆ ฝึกไหวพริบในการสื่อสาร และแก้ปัญหา ซึ่งมีสอดแทรกในแต่ละหัวข้อ เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

พนักงานขาย พนักงานปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง และ หัวหน้างาน