COURSES CATALOG

Selling with Attitude

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

“Selling with Attitude” เป็นหลักสูตรการขายที่พัฒนามาจาก NLP (Neuro Linguistic Programming) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถด้าน “การขาย” ไปอีกระดับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และนำทักษะที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนไปปรับใช้เพื่อเสริมทักษะการขายที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลูกค้าแต่ละประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สามารถยกระดับอาชีพของตนเองจากการเป็นเพียงนักขายธรรมดา ให้กลายเป็นที่ปรึกษาที่มีความสำคัญเสมือนเพื่อนคู่คิดของลูกค้านั่นเอง

 • เข้าใจการตัดสินใจซื้อของลูกค้าว่าตัดสินใจซื้อจากอารมณ์ ความรู้สึก หรือหลักการและเหตุผล
 • สร้างไมตรี (Rapport) จากภาษากายและภาษาที่สื่อให้ผู้อื่น
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจเพื่อให้เกิดการปิดการขาย
 • การฟังสัญญาณและความต้องการของลูกค้าจากภาษาที่ลูกค้าสื่อออกมา
 • ถามคำถามที่ทรงพลังเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • การสร้างแรงจูงใจ เป้าหมาย และเสริมความคิดด้านบวกของตนเองเพื่อให้งานขายประสบความสำเร็จ
 • ทัศนคติความสำเร็จของ Sales
 • 5 ขั้นตอนการขายเพื่อความสำเร็จ
 • ขั้นตอน 1: สร้างไมตรี (Establish Rapport)
     -  เทคนิคการสร้างไมตรี
     -  อ่านภาษากาย
     -  เข้าใจระบบการตีความผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
        (Representational Systems)
 • ขั้นตอน 2: การถามคำถาม
     -  ฝึกทักษะการฟังให้ได้ยิน
     -  ฝึกการถามแบบ SPIN Questions (Situation and Problem Questions)
 • ขั้นตอน 4: เชื่อมความต้องการหรือคุณค่ากับสินค้าหรือบริการ
     -  เทคนิคการ Reframing
 • ขั้นตอน 5: ปิดการขาย: ถามเพื่อสั่งซื้อ!
     -  การจัดการกับข้อโต้แย้ง
     -  เทคนิคการปิดการขาย

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานขายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการขายของตนเองให้ดีขึ้น