COURSES CATALOG

Strategic Talent Management

DURATION

2  Days

PRICE LIST

15,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(การบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์)

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงความหลากหลายต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อเป้าหมายสูงขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า “คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นั้นจะสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริบทในเรื่องการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าเพราะถือเป็นกุญแจหลักที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการบริหาร Talent ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ โดยเริ่มจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่องของการบริหาร Talent

 • เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหาร Talent
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 • พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร Talent ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 • นำวิธีบริหาร Talent มาปรับใช้กับการบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ

ส่วนที่ 1 การบริหารคนเก่งกับการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร

 • Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 2016
 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Systems) กับ ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management Systems)
 • เชื่อมโยง Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business 
 • วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหาร Talent

ส่วนที่ 2 วิธีการและการกำหนดกลยุทธ์บริหาร Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร 

 • ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการบริหาร Talent ในองค์กร 
 • แนวการสร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กร (Road Map)
 • ต่อยอดแผนกลยุทธ์การบริหาร Talent กับแผนงานกลยุทธ์หลักในสายงาน
 • ออกแบบทักษะความสามารถของTalent ที่องค์กรคาดหวัง (ตัวอย่างจากกรณีศึกษา) 
 • รูปแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้บริหาร Talent 
 • แนวทางการสร้างแผนพัฒนา Talent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหาร Talent กับการบริหารผลงาน
 • การบริหาร Talent กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ประเด็นที่ต้องพิจารณาและแนวทางแก้ไข
 • ความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ กับการบริหาร Talent

ส่วนที่ 3 การควบคุมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result and Controlling)

 • รูปแบบการประเมินผลลัพธ์
 • การติดตามผลและเสริมแรง
 • ความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหาร Talent
 • ตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจ
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ (องค์กรชั้นนำและงานวิจัย)

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย อภิปราย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 • Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและปฏิบัติงานด้าน HR