COURSES CATALOG

People Management Skills

DURATION

2  Days

PRICE LIST

15,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(ทักษะการบริหารคน เพื่อผลสำเร็จของงาน)

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในระดับงานใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในฐานะผู้บังคับบัญชา คือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และการมีทักษะในการบังคับบัญชาที่ดี หัวหน้างานหลายๆ ท่าน เติบโตมาจากการเป็นพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้ว หลายๆ ครั้งที่หัวหน้าเหล่านั้นกลับประสบปัญหาในการบริหารทั้งในแง่ของการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และแม้กระทั่งการบริหารงาน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน หรือผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ท่านเหล่านั้นควรที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องทั้งในแง่ของการบริหารคน และบริหารงาน

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บังคับบัญชา ในการบริหารคน และการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักการไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาตามแต่ละสถานการณ์

Day 1: PEOPLE COMPETENCY

Module 1: Manage People

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน
 • ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • แรงจูงใจคืออะไร ทำไมต้องจูงใจลูกน้อง
 • ศึกษาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนำสร้างแรงจูงใจ
 • การสร้างแรงจูงใจอย่างง่ายๆ แต่ได้ผลสูง
 • การสื่อความ
 • ความสำคัญของการสื่อความกับการเป็นหัวหน้า
 • อุปสรรคของการสื่อความที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง
 • เทคนิคการสื่อความที่สามารถเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง
 • การทำงานเป็นทีม
 • หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน
 • บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม
 • การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

Module 2: Manage Knowledge

 • การพัฒนาพนักงาน
 • ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน
 • แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น
 • การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน
 • หัวหน้างานกับการสอนงาน
 • การให้ Feedback พื้นฐานสำคัญของการสอนงานที่ดี
 • การสอนงาน Coaching ทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้ายุคปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

Day 2: LEADERSHIP COMPETENCY
Module 3: Manage Process

 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
 • ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
 • เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน
 • การควบคุมงาน
 • หัวหน้ากับการควบคุมงาน
 • การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม
 • ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว
 • ระบบควบคุมงานที่ดี

Module 4: Leadership

 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
 • การคิดแบบ Lateral Thinking 
 • เทคนิคการตัดสินใจ
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
 • ผู้นำที่ดีคืออะไร
 • ผู้นำต่างจากผู้จัดการอย่างไร
 • แนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ทำแบบฝึกหัด และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน
 • อภิปรายกลุ่ม สำหรับประเด็นสำคัญของการเป็นหัวหน้างงานที่ดี
 • กรณีศึกษา เพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติจริงของหัวหน้างานที่ดี

ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานในระดับบังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีจำนวนไม่เกิน 20 คน