COURSES CATALOG

Coaching and Mentoring

DURATION

1  Days

PRICE LIST

8,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(การสอนงาน ให้คำปรึกษาและดูแล)

เพื่อพัฒนาบุคลากรหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีทักษะการสื่อสารเพื่อการสอนงาน ให้คำปรึกษาและดูแลตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนงาน ให้คำปรึกษาและดูแลสำหรับองค์กรยุคใหม่
 • เพื่อการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการทำงานให้กับทีมงาน
 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการเป็นผู้สอนงานและผู้ให้คำปรึกษาที่ดีภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

 

การสอนงาน(Coaching)

 • ความสำคัญของการสอนงานสำหรับองค์กรยุคใหม่
 • คุณสมบัติและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สอนงานที่ดี
 • ความแตกต่างและลักษณะเด่นของบุคคลต่างวัย
 • การจัดการสอนงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การสื่อเพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้คำปรึกษาและดูแล (Mentoring)

 • การให้คำปรึกษาและดูแลกับการจัดการ
 • การเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแลที่มีประสิทธิผล
 • การสร้างการยอมรับและความไว้วางใจให้กับผู้ขอคำปรึกษา
 • ทักษะการฟัง การถามและการตอบอย่างแยบยล
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาและดูแล

การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

 • การสร้างแรงจูงใจและปลุกพลังในการทำงานแก่ทีมงาน
 • การบริหารจัดการอารมณ์ของทีมงานเชิงบวก
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

Competence elements cover in course

 • ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง การสอนงานและทีมงาน
 • ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ของตนเองในการสื่อสารมิติต่างๆ
 • ทักษะการฟังแบบมีการโต้ตอบเชิงบวก
 • ทักษะการคิดเพื่อการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
 • ทักษะการเลือกใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร


วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม,กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ผ่าน Case Study จากงานที่ทำจริง
การวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพและการใช้น้ำเสียง ผ่านการให้คำแนะนำรายบุคคล

การเป็นผู้สอนงาน ผู้ให้คำปรึกษาและดูแลแบบมืออาชีพ