COURSES CATALOG

Mentoring Skill for High Performance

DURATION

1  Days

PRICE LIST

8,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนผลงาน)

บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการรักษาดูแลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่ในการดูแลพนักงานใหม่ อันได้แก่   พี่เลี้ยง (Mentoring)  ซึ่งเป็นการดูแลอย่างเป็นระบบชัดเจน อย่างมีกระบวนการ การเป็นที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) เป็นการให้คำปรึกษาเพื่อดูแลจิตใจ เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างร่วมเร็ว พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถปรับตัวและมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาศักยภาพภายในตนเองเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ผ่านการสอนแนะอย่างมีกระบวนการหรือที่เรียกว่าการโค้ช (Performance Coaching)

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของพี่เลี้ยง ได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการ ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น เพื่อการรักษาและสร้างความผูกพันภายในองค์กร
 • เพื่อให้สามารถนำคุณสมบัติและวิธีปฏิบัติของผู้นำแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้พัฒนาในฐานะพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร 

 

หัวข้อที่ 1: การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)

 • การเป็นที่ปรึกษาและดูแลในฐานะพี่เลี้ยง (Mentoring) คืออะไร?
 • แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ในการดูแลพนักงานใหม่
 • บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงที่สำคัญต่อการรักษาคนและสร้างความผูกพันภายในองค์กร
 • ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำในการปรับตัวเข้ากับองค์กรของพนักงานใหม่
 • หลุมพรางที่เป็นอุปสรรคในการสร้างระบบพี่เลี้ยง
 • กระบวนการและการดำเนินการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยงในการดูแลพนักงานใหม่
 • คุณลักษณะและทัศนคติของพี่เลี้ยงที่ดี
 • Workshop: ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเองในการดูแลทีมงาน


หัวข้อที่ 2: การวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับพี่เลี้ยง

 • การกำหนดหลักสูตรอบรมมาตรฐานกลาง
 • วิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานของแต่ละสายงาน/หน่วยงาน
 • การจัดทำ Skills Matrix หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของหน่วยงาน
 • การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานสำหรับตำแหน่งาน
 • การจัดทำ Skills Matrix หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของตำแหน่งงาน
 • การจัดทำ Training Roadmap สำหรับ Mentee
 • แนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา Mentee
 • Workshop: วิเคราะห์และออกแบบแผนพัฒนา Mentee ของตนเอง 


หัวข้อที่ 3: วิเคราะห์ความแตกต่างของการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model)

 • วิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทีมงานด้วย  KSA Model 
 • Teaching เพื่อสอนให้ทีมงานเข้าใจได้ง่ายและเกิดการจดจำอย่างเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ
 • Training เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามวิธีการจนกลายเป็นทักษะความเชี่ยวชาญ
 • Coaching เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและดึงศักยภาพออกมาใช้ในการทำงาน
 • Counseling เพื่อเยียวยาจิตใจทีมงานในสภาวะกดดัน – หมดไฟ–ใจท้อ –ไม่กระตือรือร้น –ไม่อยากทำงาน
 • Consulting เพื่อแนะนำทางเลือกในการแก้ปัญหาในการทำงานให้กับทีมงาน
 • Mentoring เพื่อแนะนำวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัวเข้ากับองค์กร หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่
 • Workshop: เทคนิคการผสมผสานบทบาทการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาทเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop: ออกแบบแผนพัฒนาทีมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะพี่เลี้ยง
 • Workshop: ออกแบบแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา Mentee

หัวข้อที่ 4: ทักษะที่สำคัญ สำหรับพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อการเข้าใจ Mentee

 • ทักษะการอ่านและเข้าใจคนผ่านหลักการ The Four Elements of Success และฝึกการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ ด้วย 3V Model 
 • ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ (Empathy and Sympathy) เพื่อการเข้าใจภายในจิตใจ(Iceberg)ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งผ่านหลักการ Satir Transformational Systemic Therapy
 • ทักษะการใช้คำถามเพื่อสำรวจและเข้าใจภายในจิตใจของพนักงานใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแล
 • ทักษะการโค้ช(Coaching) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนผลงาน
 • กระบวนการโค้ชเพื่อการพัฒนาศักยภาพทีมงานและฝึกใช้เครื่องมือการโค้ชด้วย GROW Model
 • การให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ FISHs Model & WRI Feedback

หัวข้อที่ 5: การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน

 • สร้างแนวทางในการพัฒนาการเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • Plan เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าจะพบเจอ และวางแผนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้
 • Do นำไปปฏิบัติจริงกับสถานการณ์จริง
 • Check ประเมินผลลัพธ์ของการนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง (สิ่งที่ทำได้ดี / สิ่งที่ควรพัฒนา)
 • Sustainable พัฒนาแนวทางไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยง