COURSES CATALOG

Negotiation Skills

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล)

ในการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการหรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ “การใช้วิธีการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ” ที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด เกิดการยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงไว้ซึ่งความมั่นคงของความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตร “Effective Negotiation Skills” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ช่วยเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจในขั้นสูง ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง 
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรอง 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นรวมถึงลูกค้า 
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดและการสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน ทฤษฏีเกมส์ (Game Theory) ที่นักขายหรือนักเจรจาต้องรู้ 
 • กลยุทธ์การครองเกม หลักการอ่านคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องลูกค้าหรือคนที่จะเจรจาด้วย ปรับตามสถานการณ์การทำงานทั้งในและนอกองค์กร การตั้งรับการเจรจาหรือปรับการเจรจาให้เหมาะสมกับคู่เจรจาในหลายๆ ระดับ รวมถึงการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย 
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้ากันได้ในช่วงเริ่มต้น (Build Rapport) “รู้เขา รู้เรา” เพื่อเตรียมตัวในการเจรจาและวิธีการหาข้อมูลของผู้ที่เราจะไปโน้มน้าวหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วย
 • กลยุทธ์ในการเจรจาและเทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผลสำหรับคนทำงานในยุคใหม่ ด้วยการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาว่าเรามีความถนัดในรูปแบบใดและควรพัฒนาในรูปแบบใด เพื่อให้สามารถโน้มน้าวและเจรจากับคู่เจรจาในกรณีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ขั้นตอนในการวิเคราะห์ การวางแผน การโน้มน้าวจูงใจ และการเจรจา 
 • กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพด้วย PISESA” 
 • องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจพร้อมทำแบบประเมินว่า  “คุณมีสไตล์การโน้มน้าวจูงใจหรือการเจรจาในรูปแบบใด” 
 • การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation ) และเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยแนวทางผสมผสาน (Multi-Dimensional Approach)
 • Workshop: วิธีการใช้ในงาน
 • แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP: Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ กิจกรรม “การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” ด้วย Model ต่างๆ
 • สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win Negotiation) และแนวทางในการปิดการเจรจาต่อรอง
 • การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึงการกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement: BATNA) 
 • สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 • เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงชัยชนะด้วย
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกันในหลายๆ ระดับหรือคู่เจรจา
 • เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการอบรม
บรรยาย สื่อมัลติมีเดียและฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิตโดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วม

 

วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการฝึกปฏิบัติ  

พนักงานบริการ (ผู้ที่บริการลูกค้าภายนอก หรือลูกค้าภายในองค์กร), Sales, ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองหรือโน้มน้าวใจกับผู้อื่น