COURSES CATALOG

Growth Mindset for 10X Performance

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ปลุก Passion ปั้น Performance เพื่อการขับเคลื่อนผลงาน

Mindset คือ กรอบความคิดที่ส่งผลให้คนแต่ละคนมีมุมมองต่อตนเอง ผู้อื่นและเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีกระบวนการคิดและตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ “คนเหมือนคน แต่คนไม่เหมือนกัน”

Fixed Mindset คือ กรอบความคิดที่ดีของเรา ที่เราเคยใช้ได้ดี ใช้บ่อย เเละทำให้เราเผลอใช้เหมือนเดิม ในสถานการณ์ที่ต่างไปเดิม จึงทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม เหมือนที่เราเคยได้

Growth Mindset คือ กรอบความคิดที่สื่อถึงการลงมือทำที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายในอนาคต

คำถามชวนคิด ณ ขณะนี้ เราใช้ Fixed Mindset หรือ Growth Mindset เป็นส่วนใหญ่อะไรคือสิ่งที่เราเคยมีและยังดีต่อสถานการณ์ใหม่ ที่เราอยากนำมาใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างอนาคต อะไรคือสิ่งที่เราอยากปรับใหม่หรือพัฒนาเพื่อไปต่อในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

Knowledge: ความรู้

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางในสร้างความมั่นใจจากภายใน ผ่านการมองเห็นและตระหนักในคุณค่าดีๆหรือศักยภาพที่เป็นจุดแข็งภายใต้กรอบความคิดเดิมของตนเองในอดีตที่ผ่านมาและกรอบความคิดที่ใช้อย่างเป็นอัตโนมัติจากความเคยชินและความชำนาญในปัจจุบัน (Fixed Mindset) พร้อมเรียนรู้แนวทางการขยายกรอบความคิดในมิติของการเติบโตเละการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Growth Mindset for change to success) เช่น พัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร สู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

Skill: ทักษะ

  • สามารถนำ Positive Fixed Mindset และ Growth Mindset for change to success มาสร้างแนวทางปฏิบัติในมิติของการสร้างสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารผลงาน ด้วยการเริ่มต้นจากตนเอง (I Can Do ) พร้อมทั้งผสานค่านิยมของตนเอง (Personal Value) ค่านิยมของหน่วยงาน หรือทีม (Team Value) และค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (We Can Do & Grow Together)

Attribute & Attitude: คุณลักษณะและทัศนคติ

  • สามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ขยายสู่การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงานและสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร ในการเผชิญกับปัญหาที่พบเจอพร้อมสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการดึงศักยภาพและคุณค่าดีๆ (ประสบการณ์/ความรู้ /ความเชื่อ /ค่านิยม) ที่อยู่ภายใต้ Fixed Mindset ของตนเอง เพื่อใช้เป็นจุดตั้งต้นและขจัดความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพซึ่งเกิดจาก 
  • การมีความเชื่อที่จำกัด (Limiting Believe) / ความคิดเชิงลบ (Negative Thinking) / อารมณ์เชิงลบ(Negative Emotion) / ความขัดแย้งของค่านิยมหรือคุณค่าภายในตนเอง (Inner Conflict) 

พร้อมทั้งสร้างมุมมองเชิงบวกเพื่อการเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน (Growth Mindset) ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความสำเร็จ (Success Pattern) / การเรียนรู้เชิงบวกจาก อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ของตนเองให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทาย (Positive Learning) / การให้ความหมายในเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยสามารถปรับมุมมองภายในตนเองให้มองประโยชน์ในมิติต่างๆจากสถานการณ์เชิงลบสู่การนำไปใช้ขับเคลื่อนเป้าหมายในการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Positive Meaning) / การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแย้งภายในตนเอง (Part Integration) เพื่อสร้างสัมพันธ์และบริหารผลงานสู่ความสำเร็จ

  • หัวข้อที่ 1: Confident สร้างความมั่นใจให้กล้าขยาย Comfort Zone
  • หัวข้อที่ 2: Competence เสริมสร้างสมรรถนะในการสร้าง Growth Mindset
  • หัวข้อที่ 3: Connect to implement เชื่อมโยงและพัฒนาทักษะสู่การลงมือปฏิบัติ
  • หัวข้อที่ 4: Continuous Development : สร้างแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พนักงานทุกระดับ