COURSES CATALOG

Microsoft Word (Advance)

DURATION

1  Days

PRICE LIST

5,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และใช้ความสามารถในขั้นสูงของ Microsoft Word  เช่น การทำจดหมายเวียน การใช้ระบบข้อความอัตโนมัติ การทำดัชนี สารบัญ การทำแบบฟอร์ม ทำรายงาน  การใช้ Style และการใช้เอกสารสำหรับทำงานร่วมกันเป็นทีม 

การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)

 • การสร้างเอกสารต้นฉบับ
 • การสร้างแหล่งเก็บข้อมูล
 • การผนวกเอกสารต้นฉบับกับแหล่งข้อมูล
 • การกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
 • การสั่งพิมพ์ทาง Printer
 • การสั่งพิมพ์เป็นไฟล์เอกสารใหม่

การใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ

 • การใช้ Auto Spelling Check
 • การใช้ Auto Grammar Check
 • การใช้ AutoCorrect
 • การสร้างและใช้งาน Quick Part
 • การสร้าง Building Block
 • การใช้ AutoText
 • การสร้าง Hyperlink

การจัดทำ Column ในเอกสาร

 • การแบ่ง Section
 • การใช้คำสั่ง Page Break
 • การสร้าง Column
 • การตกแต่งรูปแบบ Column
 • การยกเลิกเอกสารที่มีหลาย Column

การใช้งาน Style

 • การใช้ Style กำหนดรูปแบบ
 • การสร้าง Style ใหม่
 • การเรียกใช้ Style
 • การแก้ไข Style
 • การลบ Style

การจัดการกับเอกสารขนาดใหญ่

 • การสร้างเค้าโครงเอกสาร
 • การกำหนดให้เป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
 • การแบ่งเอกสารหลักเป็นส่วนย่อย
 • การผนวกไฟล์จากภายนอก
 • การป้องกันการแก้ไขเอกสารย่อย

การจัดทำแบบฟอร์ม

 • การสร้าง Text box สำหรับกรอกข้อความ
 • การสร้าง Drop-Down List
 • การสร้าง Checkbox
 • การใช้ Building Block ในฟอร์ม
 • การป้องกันฟอร์มจากการแก้ไข

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์

 • การทำสารบัญเลขหน้าอัตโนมัติ
 • การสร้างเชิงอรรถ (Footnote)
 • การสร้างการอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote)
 • การสร้างที่คั่นเอกสาร (Bookmark)
 • การกำหนดการอ้างอิงแบบไขว้ (Cross-reference)
 • การสร้างดัชนี (Index)

การใช้เอกสารร่วมกัน สำหรับทำงานเป็นทีม

 • การใช้คำสั่ง Track Change
 • การใช้คำสั่ง Compare and Merge Document
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิด
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไข