COURSES CATALOG

Microsoft PowerPoint (Intermediate)

DURATION

1  Days

PRICE LIST

5,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ผู้อบรมสามารถสร้างและปรับแต่งงานนำเสนอได้อย่างสวยงาม ถูกต้อง ตามความต้องการ เรียนรู้เทคนิคการฉาย เทคนิคเปลี่ยนภาพสไลด์ ตลอดจนการใส่ลูกเล่นขณะการนำเสนอ เพื่อให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ และชวนติดตาม

เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอผลงานมืออาชีพ

 • หลักการพื้นฐานของงานนำเสนอที่ดี
 • การสร้างงานนำเสนอจาก Template
 • การปรับแต่ง Layout
 • การแทรกสไลด์ จากแฟ้มงานนำเสนออื่น
 • การแบ่ง Section เพื่อจัดกลุ่มสไลด์

การทำงานกับข้อความและวัตถุต่าง ๆในสไลด์

 • การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรของ Latin Text
 • การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรของ Complex Script
 • การค้นหาและแทนที่รูปแบบตัวอักษร
 • การแปลงตัวอักษร ให้เป็นรูปภาพ
 • การคัดลอกและวางวัตถุ ให้ตรงแนวกัน อย่างรวดเร็ว
 • การจัดลำดับ และการจัดตำแหน่งการวางวัตถุ
 • การจัดกลุ่ม และยกเลิกการจัดกลุ่ม
 • การผสานรูปวาด เข้าด้วยกัน
 • การปรับแต่งสีของวัตถุ
 • การใส่ Effect ให้กับข้อความและวัตถุต่าง ๆ

การสร้างแผนภูมิ

 • การสร้างแผนภูมิ ชนิดต่าง ๆ
 • การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลในแผนภูมิ
 • การปรับแต่ง Layout ของแผนภูมิ
 • การปรับแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภูมิ
 • การใส่ Effect ให้กับแผนภูมิ
 • การคัดลอกแผนภูมิจาก Excel มาใส่ในสไลด์

การสร้างไดอะแกรม

 • การสร้างไดอะแกรมด้วย SmartArt
 • การสร้างไดอะแกรมจากข้อความ
 • การแก้ไข การเพิ่ม การลบ ส่วนต่าง ๆของไดอะแกรม
 • การปรับแต่งรูปแบบสีของไดอะแกรม
 • การ Reset ไดอะแกรม

เทคนิคการฉายสไลด์

 • วิธีกำหนดให้ฉายไลด์ เฉพาะบางช่วง
 • การฉายสไลด์ โดยให้แสดงเวลาฉายด้วย
 • การตั้งค่า lock ไม่ให้ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ ขณะฉายสไลด์
 • การตั้งเวลา ให้เปลี่ยนแผ่นสไลด์เอง
 • การใส่ลูกเล่น เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • การโปรแกรมรูปแบบการฉายสไลด์เอง ตามต้องการ
 • การย่อขยายพื้นที่บางส่วน ในขณะฉายสไลด์
 • การใช้ปากกา และเลเซอร์ ในระหว่างการนำเสนอ
 • การตั้งค่าและใช้งาน Presenter View

การสร้าง Animation แบบมืออาชีพ

 • การใช้ Animation แบบ Entrance, Emphasis, Exit, Motion Paths
 • การใส่ Animation มากกว่า 1 อย่าง
 • การจัดลำดับการเล่น Animation
 • การลบ Animation
 • การตั้งค่าให้ Animation ทำงานซ้ำ
 • การใช้ Trigger
 • การกำหนดเสียงให้ Animation
 • การหน่วงเวลา Animation
 • การคัดลอก Animation

การพิมพ์เอกสารประกอบงานนำเสนอ

 • การใส่เลขสไลด์ วันที่ หรือเวลา
 • การสร้างและพิมพ์ Note สำหรับผู้บรรยาย
 • การสร้างและการพิมพ์ Hand out แบบต่าง ๆ
 • การสร้าง Handout โดย Export ไปสร้างที่ Ms. Word แทน
 • การแปลงไฟล์งานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF