COURSES CATALOG

Microsoft Excel (Intermediate)

DURATION

1  Days

PRICE LIST

5,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจและสามารถใช้งานคุณลักษณะต่างๆของ Excel ได้ในระดับกลาง โดยเรียนรู้จากตัวอย่างการนำไปใช้จริง ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการและแก้ปัญหาของการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • การสร้างและใช้งาน Cell Style
 • การสร้างตารางและการจัดการตารางด้วย Table Tool
 • การเปลี่ยนพื้นที่ข้อมูลให้กลายเป็น Dynamic Table
 • การสร้างแถวผลรวม (Total Row) ให้ข้อมูล
 • การสร้าง Chart
 • การเปลี่ยนชนิดของ Chart
 • การสร้าง Chart แบบผสมกันสองชนิด เช่น กราฟแท่งผสมกับกราฟเส้น
 • การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของ Chart
 • เทคนิคการทำ Chart ให้สามารถ Plot ตามข้อมูลที่เพิ่มใหม่ได้เองอัตโนมัติ
 • การสร้าง Chart แบบมีแกน Y สองแกน
 • การจัดการเกี่ยวกับ Worksheet
 • การกาหนดรูปแบบเองด้วย Custom Format
 • การ Highlight ข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างอัตโนมัติ
 • การ Highlight ตำแหน่งข้อมูลที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างอัตโนมัติ
 • การสร้าง Data Bar
 • การสร้าง Color Scale
 • การใช้ Icon มาแสดงแทนค่าต่างๆอย่างอัตโนมัติ
 • การ Highlight ช่องเซลตามเงื่อนไขอย่างอัตโนมัติ
 • การใช้คำสั่ง Advance Filter
 • การสร้างเงื่อนไขค้นหาข้อความลักษณะต่างๆ
 • การสร้างเงื่อนไขค้นหาค่าตัวเลข
 • การสร้างเงื่อนไขค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลวันที่ ลักษณะต่างๆ
 • การสร้างเงื่อนไขค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน โดยใช้รูปแบบ And กับ Or
 • การนับแบบมีเงื่อนไข
 • การหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข
 • การหาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
 • การแยกข้อความในช่องเซล โดยใช้คำสั่ง Text to Columns
 • การกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็ว
 • การตั้งชื่อให้กับกลุ่มเซล (Range Name)
 • การจัดการเกี่ยวกับชื่อ (Name Manager)
 • การตั้งชื่อให้กับสูตร (Formula Name )
 • การสร้างแถวคำนวณผลสรุปอัตโนมัติ ด้วยคำสั่ง Subtotal
 • การสร้างและการใช้งาน Hyper link
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย What-If Analysis