COURSES CATALOG

Microsoft Excel (Tricks and Tips)

DURATION

1  Days

PRICE LIST

5,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

เรียนรู้ สุดยอดเทคนิค เคล็ดลับ และวิธีลัด ในการใช้งาน Excel

 • เทคนิคการหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่ำสุด ฯลฯ ในทันที โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • เทคนิคการ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขในพื้นที่ได้ โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • เทคนิคการปัดเศษตัวเลข ไปพร้อมกับหาผลรวม (แก้ปัญหาผลรวมมีทศนิยมไม่ตรงกับความเป็นจริง)
 • เทคนิคการเขียนสูตรเพียงสูตรเดียว แต่สามารถใช้แทนสูตรอื่นๆได้ถึง 11 สูตรด้วยกัน
 • เทคนิคการใช้สูตร Vlookup ให้ค้นหาข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันได้ทั้งหมดทุกค่า (ปกติจะค้นเจอแต่ค่าแรกเท่านั้น)
 • เทคนิคการสร้างฟอร์มที่สามารถบันทึกข้อมูล และสามารถค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้ออกมาใช้งานได้
 • การสร้างรูปแบบเซล  สำหรับใช้งานเองโดยเฉพาะ (Custom Format) เช่น รูปแบบที่แสดงจำนวนบวกด้วยสีน้ำเงิน จำนวนลบแสดงเป็นสีแดง ศูนย์ให้แสดงเป็นคำว่า ZERO ฯลฯ
 • การทำให้รูปแบบข้อมูลในทุก Sheet เชื่อมโยงกันเองทั้งหมด 
 • เทคนิคการทำให้ Excel สร้าง Header หรือ Footer ได้เองอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน
 • การทำให้ Excel พูดออกเสียงได้
 • เทคนิคการใช้ Excel เป็นกล้องถ่ายรูป 
 • เทคนิคการสร้าง Chart จากตัวอักษร
 • เทคนิคการสร้างปุ่มคำสั่ง สำหรับใช้คลิกดูข้อมูลจากแฟ้มอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเชื่อมโยงทั้งผลลัพธ์และรูปแบบของข้อมูลจาก Sheet อื่นมาแสดงอย่างอัตโนมัติ
 • เทคนิคการป้องกัน ไม่ให้ป้อนข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันได้ 
 • เทคนิคการซ่อน Sheet ไม่ให้ผู้อื่นรู้ หรือยกเลิกได้
 • เทคนิคการบังคับให้ผู้ใช้คลิกได้เฉพาะเซลที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเท่านั้น (ช่วยในการกรอกแบบฟอร์ม)
 • เทคนิคการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและรวดเร็วเช่น ตัวเลขลำดับ วันที่ เวลา ค่าซ้ำ ฯลฯ
 • เทคนิคการเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น เลือกเฉพาะเซลที่มีสูตร หรือเฉพาะเซลว่าง ฯลฯ
 • เทคนิคการใช้ Short Cut Key ต่างๆใน Excel
 • การทำให้แฟ้มที่ต้องการใช้งานพร้อมกันหลายแฟ้ม เปิดขึ้นมาเองพร้อมกันทั้งหมด 
 • การสร้างสูตรหาผลสรุปจากข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหลายๆ Sheet อย่างรวดเร็ว 
 • เทคนิคการหาผลรวม,นับจำนวน, หาค่าเฉลี่ย แบบมีเงื่อนไขมากๆ ไม่จำกัดเงื่อนไข  
 • เทคนิคการกำจัดข้อมูล หรือซ่อนข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการลบแถวว่าง ที่แทรกปนอยู่ในข้อมูลทั้งหมดออกอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการแทรกแถวว่างเข้าไปใต้กลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
 • เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการตรวจหา ข้อมูลกระโดษข้าม (Gap) อย่างรวดเร็ว
 • การทำให้ช่องเซล เปลี่ยนเป็น Combo Box ที่สามารถคลิกเลือกข้อมูลใน list ที่เตรียมไว้ได้
 • เทคนิคการทำให้ตารางข้อมูล มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น Dynamic Range, Total Row ฯลฯ
 • เทคนิคการสร้าง Chart ที่สามารถ เปลี่ยนตามข้อมูลที่กรอกเพิ่มทีหลัง ได้เองอย่างอัตโนมัติ
 • เทคนิคการสร้าง Chart ให้อยู่ภายในช่องเซลเพียงช่องเดียว แต่ปรับขนาดตามช่องเซลได้อัตโนมัติ
 • เทคนิคการสร้างรายงาน (Report) ต่างๆ จากแฟ้มข้อมูลอื่น เช่น Access, Excel, Text File โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • การนำเอาข้อมูลใน Excel เชื่อมโยงให้ไปออกรายงานในเอกสารของ Ms. Word โดยอัตโนมัติ
 • เทคนิคการสร้าง Subtotal ในรายงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • เทคนิคการเติมข้อมูลในช่องว่างที่อยู่ในรายงาน อย่างรวดเร็ว
 • การแปลงตัวเลขเป็น ตัวอักษร ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการแยกข้อความในเซลเดียว เช่น ชื่อและนามสกุล ออกเป็นหลายเซล โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • สร้าง Combo Box ช่วยค้นหาข้อมูลในตารางได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนสูตร หรือเขียนโปรแกรม
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่สนใจการใช้งาน Excel แบบลัด