COURSES CATALOG

Automobile Maintenance

DURATION

1  Days

PRICE LIST

5,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง พร้อมวิธีการตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน

 

“อายุการใช้งานรถยนต์จะยาวนาน ส่วนสำคัญมาจาก การดูแล & บำรุงรักษารถยนต์ที่ดีพอ”

Vehicle Safety Inspection เป็นหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 1 วันที่ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดสำคัญที่ คนใช้งานรถยนต์ไม่รู้ไม่ได้!! พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเองแบบง่ายๆ ทั้งในส่วนของ รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ที่บริษัทฯ มีไว้ให้ใช้งาน อาทิ จุดที่ต้องดูแลและหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ของรถยนต์, ทราบถึงภาพรวมของระบบการทำงานต่างๆ (Inspection Checklist), หลักการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน & ความผิดปกติของรถยนต์ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการใช้งาน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ช่วยให้องค์กรลดปัญหาและค่าใช้จ่ายจุกจิกในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

 • เข้าใจถึงส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ของรถยนต์ รวมถึงสามารถอธิบายภาพรวมของระบบการทำงานเบื้องต้นได้ 
 • สามารถใช้งานและควบคุมอุปกรณ์ที่สำคัญของรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
 • ตรวจสอบและรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบการทำงานต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา & อาการเสียหายของอุปกรณ์ที่สำคัญของรถยนต์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  
 • เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ที่ได้รับไปต่อยอดปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อรักษาอายุการใช้งานรถยนต์ ที่ยาวนาน และเกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ใช้งานเอง รวมถึงผู้ใช้รถ & ถนนหนทางร่วมกัน
 • เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงการดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งในส่วนของรถยนต์ของตนเองหรือรถยนต์ของบริษัทฯ
 • แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) 
 • ภาพรวม อุปกรณ์ และการทำงานต่างๆ ที่สำคัญของรถยนต์ 
  - การตรวจสอบระบบเบรก
  - การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
  - การตรวจสอบระบบน้ำ
  - การตรวจสอบระบบอากาศ
  - การตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง
  - การตรวจสอบระบบหล่อลื่น
  - การตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ
  - คู่มือและเครื่องมือประจำรถ
  - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง 
 • Workshop: การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ (Vehicle Inspection)
 • สรุปผลการเรียนรู้
 • ถาม - ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ 
 • แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)

รูปแบบการอบรม

ภาคทฤษฎี:  

 • การบรรยาย (Lecture) ผ่านการนำเสนอ Presentation ประกอบการอบรม 
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 • แบบทดสอบ Pre-Test & Post-Test เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการอบรม


ภาคปฏิบัติ: 

 • แบ่งกลุ่มกันเพื่อทำ Workshop การตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น (Inspection Checklist)
 • ผู้ใช้งานรถยนต์ทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
 • พนักงานขายที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง (ฝ่าย Sales)
 • พนักงานขับรถส่งสินค้า & พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • วิศวกร รวมถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ที่บริษัทฯ มีไว้ให้ใช้งาน อย่างถูกต้องและถูกวิธี