COURSES CATALOG

Marketing Perspective Shift Up by Board Game Method

DURATION

1  Days

PRICE LIST

Pls call  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

เปลี่ยนมุมมองการตลาดด้วย Board Game

ในภาวะปัจจุบันนี้หลายองค์กรธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่จะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว ภาพลักษณ์ การเข้าถึงตัวสินค้า การสื่อสาร และการตลาดกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากในยุคแห่งการแข่งขันที่สินค้ามีควาคล้ายคลึงกันอย่างมากนั้น การสร้างความแตกต่างในสินค้าย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างกันไม่มากมาย การสื่อสารและการทำการตลาดจะยกระดับการแข่งขันให้เราได้เปรียบมากขึ้น จึงเป็นที่มาของ Trend การตลาดรูปแบบใหม่หลากหลายอย่างโดยหนึ่งในนั้นคือการสร้างประสบการณ์ร่วมหรือสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกค้าหรือที่เรียกว่า Customer Experience Marketing (CEM) ที่หากองค์กรใดบริหารสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าก็จะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจทั้งในแง่ยอดขาย ความเข้าใจในสินค้า และการสร้าง Brand ให้สินค้าทางอ้อมอีกด้วยซึ่งส่งผลทางบวกในระยะยาวแก่องค์กร

หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคามสำคัญของของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันที่เน้นไปที่การสร้างกรอบประสบการณ์ร่วมของสินค้าและลูกค้า ประกอบกับองค์ประกอบโดยรอบของการทำการตลาดในยุคใหม่อีกด้วยโดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้จะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ เรื่องราว อุปสรรค ข้อสังเกต รวมไปถึงวิธีการนำไปใช้จริงของการพัฒนาความคิดผ่านการเรียนรู้ผ่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคิดสำคัญและแนวทางพื้นฐานของการสร้างการตลาดด้วยแนวคิด Customer Experience Marketing นอกจากนั้นแล้วผู้เข้าร่วมจะเพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งเปิดทัศนคติที่จะนำสู่การสร้างแนวทางการทำตลาดใหม่ๆที่ส่งผลต่อยอดขายและการวางรากฐานระยะยาวในการดำเนินธุรกิจต่อไปและเมื่อการอบรมจบลงผู้เรียนยังสามารถสานต่อโดยการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

 • เพื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคามสำคัญของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันที่เน้นไปที่การสร้างกรอบประสบการณ์ร่วมของสินค้าและลูกค้า ประกอบกับองค์ประกอบโดยรอบของการทำการตลาดในยุคใหม่อีกด้วย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้มองเห็นเหตุการณ์ เรื่องราว อุปสรรค ข้อสังเกต รวมไปถึงวิธีการนำไปใช้จริงของการพัฒนาความคิดผ่านการเรียนรู้ผ่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคิดสำคัญและแนวทางพื้นฐานของการสร้างการตลาดด้วยแนวคิด Customer Experience Marketing
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มพูนความเข้าใจและประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งเปิดทัศนคติที่จะนำสู่การสร้างแนวทางการทำตลาดใหม่ๆที่ส่งผลต่อยอดขายและการวางรากฐานระยะยาวในการดำเนินธุรกิจต่อไป
 • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป
 • Marketing 101 - 301
 • Super Sale Card Game
 • The Factory Master (Agile Methodology Board Game)
 • Innovation Grab &Go (Innovation & Design Thinking Board Game)
 • CEM Shift Up
 • สรุปกิจกรรมและถอดบทเรียน


รูปแบบกิจกรรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเน้นการสร้างกรอบประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการโดยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมที่จำลองมาจากสถานการณ์จริง ย่อทฤษฎีและแนวคิดจากหลากหลายแง่มุม มาสู่กิจกรรมและเนื้อหาการบรรยายที่กระชับ สนุก และนำไปต่อยอดได้ โดยแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

 • การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ (Lecture)   30 %
 • เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity) 30 %
 • การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop) 20 %
 • การมอบรูปแบบการปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้เรียน (Best Practice) 10 %
 • การเขียนแผนต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation) 10 %

 

กิจกรรมเด่นของหลักสูตร

 • Super Sale Card Game
 • The Factory Master Board game 
 • 13 ปีกเหินหาว
 • Workshop Zero Project For CEM