COURSES CATALOG

Power of Selling Skills

DURATION

1  Days

PRICE LIST

9,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(เจาะลึกเคล็ดลับ และ เทคนิคการขาย)


“การขาย คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง” เพราะทุกสิ่งที่องค์กรบริษัทสร้างขึ้น สุดท้ายสู่ปลายทาง คือ การสร้างผลลัพธ์ นั่นก็คือ ยอดขาย หรือ รายได้นั่นเอง ดังนั้น นักขาย จึงเป็นบุคลากร ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทั้งครองใจลูกค้าได้ และ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร อีกด้วย

แม้ยุคสมัยปัจจุบันนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต สามารถออนไลน์ เชื่อมโยงไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ทักษะการขาย แบบคนเจอคน (Offline/Face-to-Face) ก็ยังคงสำคัญ เพราะสามารถกระชับความสัมพันธ์ สามารถสร้างความไว้วางใจ  และ สร้างความร่วมมือกันได้อย่างทรงพลังที่สุด 

ทักษะการขาย เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้ก้าวหน้าได้ หลักสูตร Power of Selling Skills ได้รวบรวมทักษะการขายที่ทรงพลังจำนวนมา  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล มียอดขายระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทัศนคติที่ดี และ ตระหนักในคุณค่าของงานขาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจลูกค้า และ เข้าถึงกลไกการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างยอดขาย ในระดับที่สูงขึ้น อย่างไร้ขีดจำกัด
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มองเห็นจุดแข็งของตนเอง มั่นใจ และ มีความสุข
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจกระบวนการของทีมขาย และการบริหารงานขาย
 • เพื่อให้ทีมงานขายทุกคน ได้มียอดขายเติบโต ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
 • การขาย และความสำคัญของการขาย
 • ภาพลักษณ์ของนักขาย : บุคลิกภาพ คำพูด น้ำเสียง และ ภาษากาย
 • การค้นหา และ สร้างกลุ่มลูกค้า 
 • การเตรียมการขาย 
 • กระบวนการขาย 5 ขั้นตอน
 • เทคนิคการค้นหาข้อเท็จจริงของลูกค้า
 • เทคนิคการเปิดใจ เคล็ดลับการเข้าไปนั่งในหัวใจของลูกค้า
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้า ให้โดนใจ และตรงจุด
 • เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งอย่างตรงประเด็น และมีพลัง
 • เทคนิคการปิดการขาย ด้วยหลากหลายวิธี
 • เทคนิคการโน้มน้าว อย่างมีพลัง
 • เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ด้วย การบริการ 3 ขั้นตอน
 • เทคนิคการวางแผนงานขาย
 • การติดตามลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • เทคนิคการขยายฐานลูกค้าใหม่ และกลยุทธ์โซ่ไร้ปลาย
 • เทคนิคการขายแบบทวีคูณ ด้วยการสร้างศูนย์อิทธิพล 
 • แนวทางการฝึกซ้อมการขาย เพื่อสร้างพลังอย่างต่อเนื่อง
 • เทคนิคการขายในสถานการณ์ต่างๆ สถานที่ต่างๆ เช่น ออกบูธ นัดเข้าพบ หรือ นำเสนอต่อกลุ่มบุคคลจำนวนมาก

 

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มต้นที่ความเข้าใจ ระดับตัวบุคคล เรียนรู้เทคนิคการขายต่างๆ  ด้วยความสนุกสนานผ่านการสื่อสารพูดคุย ระหว่างผู้อบรม และวิทยากร รวมถึงกิจกรรมฝึกจำลองสถานการณ์ต่างๆ ฝึกไหวพริบในการสื่อสาร และแก้ปัญหา ซึ่งมีสอดแทรกในแต่ละหัวข้อ เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

พนักงานขาย พนักงานปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง และ หัวหน้างาน