COURSES CATALOG

Root Cause Analysis

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

(การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง)

ในแต่ละวันเราทุกคนล้วนต้องพบกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราแก้ไข บ้างก็เป็นปัญหาใหม่ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากเราไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและขจัดให้หมดไป ดังนั้น การรู้จักใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และทดสอบสาเหตุของปัญหา จะเป็นการป้องกันและยับยั้งข้อบกพร่องของปัญหาต่างๆไม่ให้กระทบไปยังกระบวนการถัดไป ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

หลักสูตร “การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง” เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคนิคในการค้นหาสาเหตุที่เป็นรากฐานของปัญหา นำเสอมุมมองการวิเคราะห์ที่แตกต่างเพื่อตอบจุดอ่อนของการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม ช่วยในการกำหนดและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบและขจัดปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติและสามารถนำเทคนิครวมทั้งประสบการณ์ในการทำ Workshop ไปใช้ในการปฎิบัติงานได้จริง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนของการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • Root Course Analysis คืออะไร?
 • เครื่องมือการวิเคราะห์ Root Course Analysis
 • ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
 • เทคนิคการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน
 • เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา
 • การถามคำถาม WHY-WHY ควรจะหยุดถามเมื่อไร?
 • การวางแผนแก้ไขและป้องกัน
 • Q&A, Discussion


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร โดยเน้นกิจกรรม workshop ในการฝึกปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

หัวหน้างานและพนักงานระดับปฎิบัติการ