COURSES CATALOG

Executive Management Skills

DURATION

2  Days

PRICE LIST

15,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหารให้มีการทักษะการบริหารจัดการตนเองสำหรับการเป็นผู้นำยุคใหม่ และการบริหารจัดการบุคคลในมิติต่างๆ ผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเป็นผู้นำยุคใหม่
 • เพื่อการพัฒนาทักษะการบริการจัดการบุคคลทุกระดับ
 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการสื่อสารมิติต่างๆ

 

ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • ผู้นำยุคใหม่กับการขับเคลื่อนองค์กร
 • ลักษณะและคุณสมบัตพึงประสงค์ของผู้นำที่ยอดเยี่ยม
 • การบริหารจัดการตนเองของผู้นำเชิงรุก
 • กลไกการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้นำกับการจัดทีมงานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการบุคคลผ่านการสื่อสารหลากมิติ

 • ความแตกต่างของบุคคลในองค์กร (Generations)
 • ทักษะการฟังและการเลือกใช้คำพูดให้สอดคล้องกับลักษณะแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคล
 • ทักษะการอ่านภาษากาย (Body Language) 
 • การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับทีมงาน
 • การสื่อสารเพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิ์ผล

COMPETENCE ELEMENTS COVER IN COURSE

 • ทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างภาวะผู้นำ
 • ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ของผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ
 • ทักษะการคิดเพื่อแก้ไขสถานการณ์คับขัน
 • ทักษะการสร้างทีมงานเชิงรุก
 • ผู้บริหาร

 

 • General - ไม่มี
 • Pre-Study  - ไม่มี 
 • Competence elements - การเป็นผู้นำทีมงาน
 • วิธีการฝึกอบรม การบรรยายแบบมีส่วนร่วม, กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคล และรายกลุ่ม