COURSES CATALOG

Creative Leader

DURATION

1  Days

PRICE LIST

8,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บังคับบัญชา
 • เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่หวัง
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน
 • ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
 • การพัฒนาพนักงาน
 • ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน
 • แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น
 • การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน
 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
 • ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
 • เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน
 • การควบคุมงาน
 • หัวหน้ากับการควบคุมงาน
 • การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม
 • ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว
 • ระบบควบคุมงานที่ดี
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
 • การคิดแบบ Lateral Thinking
 • เทคนิคการตัดสินใจ