COURSES CATALOG

Accountability Mindset

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

 • พนักงานมี OUTWARD MINDSET ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักของตน
 • สามารถเห็นสัญญาณเตือนตนเองเมื่อกำลังจะถูกความเห็นแก่ประโยชน์ตนเองเข้าครอบงำ
 • สามารถเข้าใจและ BREAK วงจรความขัดแย้ง การเกี่ยงงาน การแบ่งพวกพ้องที่จะเกิดขึ้นได้
 • รับผิดชอบร่วมกัน เลิกโทษคนอื่น เห็นความสำเร็จเป็นรางวัลร่วมกัน
 • พนักงานมีความรับผิดชอบเกินกว่าความคาดหวัง ยกระดับมาตรฐานงานให้สูงขึ้น ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 • Mindset Check Up 
 • Mindset for Happy & Success 
 • Self-Awareness Tool
 • Self-Center Red Flags
 • Influence Pyramid
 • S.A.M.
 • Mindset Change Tools

 

รูปแบบการอบรม 

 • การสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Multi-Model Learning เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทุก Learning Style
 • Workshop ด้วยวิธีการ Theatre Activity สร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ สนุกและสบายใจ เน้นการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป