COURSES CATALOG

Grow Mindset

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ผู้เชี่ยวชาญของการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรพบว่า70% ของการปรับเปลี่ยนองค์กรมักจะล้มเหลวสาเหตุสำคัญมาจากการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมมากกว่าที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้น นั่นก็คือกรอบความคิดหรือ MINDSET ในกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร ผู้นำมักจะปรับระบบภายในองค์กรโดยกระตุ้นจูงใจพนักงานด้วยสินจ้างรางวัล อย่างไรก็ดีแม้พนักงานเลือกที่จะทำในสิ่งที่องค์กรต้องการ แต่หากการกระทำนั้นไม่ได้มาจากการปรับกรอบความคิดแล้วพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นาน


ในทางกลับกันองค์กรที่เน้นและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำให้เกิดกรอบความคิดที่ใช่ก่อน มักจะทำให้พฤติกรรมที่เกิดใหม่นั้นยั่งยืนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสำเร็จ องค์กรส่วนใหญ่คนมักจะใช้ INWARD MINDSET ในการทำงานให้ความสนใจเกี่ยวกับความต้องการของตนเอง มองข้ามในผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นสิ่งนี้คือรากของปัญหาที่ทำให้องค์กรเสื่อมสลายการติดอยู่ในกล่องทำให้องค์กรหยุดนิ่งไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า และยังทำให้เกิดการทำงานแบบแบ่งแยกไม่มีความเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการให้ความร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย
ในทางตรงกันข้ามกับ OUTWARD MINDSET เปิดมุมมองการคิดของคนแต่ละคนให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่นเราจะเริ่มเล็งเห็นว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรผู้นำจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานทำให้กับองค์กรและการมี OUTWARD MINDSET ยังช่วยลดอุปสรรคของการให้ความร่วมมือกัน “องค์กรที่สามารถระบุ MINDSET ที่มุ่งหวังให้ทีมงานได้ มักจะประสบความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่าองค์กรที่มองข้ามจุดนี้ 4 เท่า”

ผลลัพธ์จากงานวิจัยผู้ที่เรียนหลักสูตร MINDSET

 • พนักงานสร้างสิ่งดีดีให้กับผู้อื่นให้ลูกค้าให้เพื่อนร่วมงานให้ครอบครัวมากขึ้น
 • องค์กรที่ใช้ OUTWARD MINDSET มักจะไม่ค่อยมีอัตราการลาออกของพนักงานมากนัก
 • พนักงานจะเป็นตัวแทนขององค์กรและผลักดันการเกิดวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
 • พนักงานจะเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าและรู้สึกได้ว่าองค์กรมองเห็น
 • ทีมจะเน้นในการทำงานเชิงผลลัพธ์ทำงานเป็นทีมมีการตัดสินใจที่เร็ว
 • ความขัดแย้งมักไม่ค่อยจะเกิด ซึ่งหมายถึงการใช้เวลาของการประชุมน้อยลง ในขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีมากขึ้น
 • ทีมงานได้เรียนรู้ปรับกรอบความคิดทัศนคติการมองเห็นเหตุการณ์และผู้คน เปลี่ยน Mindset จากคิดถึงแต่ความสำเร็จของตน (Inward) เป็นความสำเร็จของทุกคนในองค์กร (Outward)
 • สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกด้วยการสื่อสารเชิงบวก Positive Communication
 • สร้าง Motivation ในชีวิตและการทำงานเพื่อให้ทำงานอย่างมีพลังมีไฟ กระตือรือร้นมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้ตนเองและองค์กร
 • ประโยชน์สำหรับตัวบุคคลคือความรู้สึกอิ่มเอมใจกับตัวเองและรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง
 • ประโยชน์ในองค์กรคือช่วยลดพฤติกรรม คำพูด การแสดงออกที่คิดถึงแต่ตนเอง เกี่ยงงาน แบ่งพรรคพวก แต่ปรับเป็นทีมเดียวกัน เติบโตไปด้วยกัน
 • ละลายพฤติกรรม
 • ดึงสมาธิผู้เรียนให้โฟกัส 100%
 • เริ่มตระหนัก Mindset Model ที่ตนเองใช้ประจำและมีผลต่อประสิทธิภาพงาน
 • เรียนรู้และรู้จักเข้าใจกรอบความคิดที่สร้างความสำเร็จและระวัง Mindset ที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของทีม
 • ยกระดับความสัมพันธ์
 • สร้างพฤติกรรมที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักของตน
 • ค้นพบใจจริงที่ดีงามที่ตนมี
 • สามารถเห็นสัญญาณเตือนตนเองเมื่อกำลังจะถูกความเห็นแก่ประโยชน์ตนเองเข้าครอบงำ
 • สามารถนำเครื่องมือไปใช้เตือนตัวเองได้ด้วย Inward Mindset Box
 • Iสามารถออกจากกรอบความคิดเดิมได้
 • สร้างการสื่อสารแบบใหม่ที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
 • สามารถเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การทำงานที่ลื่นไหลรวดเร็ว ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • สามารถเข้าใจและ break วงจรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
 • นำไปสู่การเลิกโทษคนอื่นเลิกแบ่งพรรคพวกรับผิดชอบร่วมกันเห็นความสำเร็จเป็นรางวัลร่วมกัน
 • มี Mission ให้ทำ 5 อย่าง เพื่อฝึกฝนและสร้าง Motivation ในการมี Mindset เติบโตอย่างต่อเนื่อง


รูปแบบการอบรม 

 • การสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Multi-Model Learning เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทุก Learning Style
 • Workshop ด้วยวิธีการ Theatre Activity & Positive Psychology สร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ สนุกและสบายใจ เน้นการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
 • ทุกคนที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากขึ้น
 • ผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของทีมและผลปฎิบัติงานขององค์กร
 • ผู้นำที่ต้องการปรับกรอบความคิดเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการใช้ MINDSET
 • ผู้บริหารที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับองค์กรโดยรวม