COURSES CATALOG

The Powerful Mindset & Positive Communication for Leader

DURATION

2  Days

PRICE LIST

15,000  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

วันที่ 1
วัตถุประสงค์:

 • ผู้นำสามารถขยายกรอบความคิด OPEN MIND เปิดกว้าง นำไปสู่การรับฟัง
 • กระตุ้นให้ผู้นำมี PEOPLE SKILLS มี MINDSET ที่ทันสมัย เข้าใจในการมี HUMAN CENTRIC ให้คุณค่า กับพลังของทรัพยากรบุคคล
 • กระตุ้นให้ผู้นำเกิดแรงบันดาลใจในการปรับพฤติกรรม พัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้เกิดเป็นพฤติกรรม
 • การพูด การแสดงออกอย่างสันติ สร้างสรรค์ มีพลัง รวมจิตใจทีมงานได้
 • ลดอคติ ลดอีโก้ ด้วยการสร้าง/เสริม OUTWARD MINDSET เพื่อให้เห็นทีมงานเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างแท้จริง
 • สร้าง/เสริมความคิดยืดหยุ่น เมื่อเกิดความผิดพลาดในทีม มี COGNITIVE FLEXIBLY เห็นทางออกเสมอ
 • โดยไม่โทษว่าเป็นความผิดใคร แต่รับผิดชอบไปด้วยกันอย่างมีพลังทำให้บรรยากาศงานและความสัมพันธ์มีความสุขอย่างแท้จริง

วันที่ 2
วัตถุประสงค์:

 • ผู้นำได้มีโอกาสมองเห็นตัวเองในมุมที่ผู้อื่นสะท้อนกลับ เกิด SELF AWARENESS อย่างถ่องแท้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งการพูด แววตา สีหน้า การกระทำ
 • ผู้นำเกิด RELATIONSHIP MANAGEMENT สามารถได้ยินรูปแบบประโยคที่ตนชอบใช้ สามารถมองเห็น
 • จุดยืนในส่วนที่ตนทำดีอยู่เเล้ว และยอมรับปรับจุดที่อาจเผลอทำลายความสำเร็จของทีมโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • มีเครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติ มีพลัง ได้ประสิทธิผลทั้งการสั่งงาน การ FEEDBACK การตำหนิ ติเตียน การ EWPOWERING TEAM สร้างแรงบันดาลใจ
 • สามารถรวมใจทีมงานได้อย่างยั่งยืนด้วยการเป็นผู้นำต้นแบบ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” เกิดเป็น HAPPY WORKPLACE ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจผันผวน
 • พร้อมเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการเติบโตขององค์กรต่อไป

รูปแบบการอบรม 

 • การสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Multi-Model Learning เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทุก Learning Style
 • Workshop ด้วยวิธีการ Theatre Activity & Positive Psychology สร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ สนุกและสบายใจ เน้นการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป