COURSES CATALOG

10 Minutes Presentation for TECH and GEEK

DURATION

1  Days

PRICE LIST

7,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

สื่อสารให้เข้าใจใน 10 นาที ทักษะสำหรับ TECH และ GEEK

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเพียงใด เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “การสื่อสาร” ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราอยู่ดี ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิด ไอเดีย ดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากไม่รู้จักการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ อาจส่งผลถึงขั้นทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดจนเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคต

“10-Minute Presentation for TECH and GEEK” เป็นหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ “พนักงานฝ่าย IT” ที่เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคนทั่วไปมักจะตั้งคำถามว่า “ทำไมคน IT คุยไม่รู้เรื่อง?” สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการใช้ศัพท์และข้อมูลด้านเทคนิคจนเคยชิน (Too Much Data), ไม่มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดี (No Storytelling) หรือแม้กระทั่งการประชุมหรือคุยงานกับลูกค้า ที่ไม่สามารถใช้ทักษะการนำเสนอเพื่อส่งสารให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจได้ดีเท่าที่ควรก็ตาม (No Human Language & Poor Presentation) โดยเรียนรู้เทคนิคและแก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมๆ กัน ผ่านการใช้ "กระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว” เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ได้ครอบคลุม เรียบเรียงใจความสำคัญอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและชัดเจน นำไปสู่การถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยระยะเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น

 • เข้าใจวิธีการและเครื่องมือในการรับประโยคสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้จริง โดยเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 
 • ได้รับเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสรุปความคิดได้อย่างเป็นเหตุผล ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย พร้อมๆ กับการกระตุ้นให้สมองเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
 • สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความภายในระยะเวลา 10 นาที 
 • ได้รับไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของคุณน่าฟังและมีพลังมากขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 • Introduction "WHY TECH&GEEK COMMUNICATE" - แนะนำหลักสูตร รับความคาดหวังของผู้เข้าอบรม โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงวิธีคิดและมีทัศนติที่ดีต่อการสื่อสาร 
 • WHAT and HOW TECH&GEEK COMMUNICATE - เข้าใจองค์ประกอบของภาพใหญ่ในการสื่อสาร ได้แก่ เรียบเรียง, สรุปความคิด, ถ่ายทอด
 • Arrangement - คัดเลือกข้อมูลที่ดี และมีประโยชน์แก่ผู้ฟัง เพื่อนำมาเรียบเรียงให้ง่ายแก่การสรุป
 • Conclusion - เรียนรู้การสรุปข้อมูลให้ง่าย และเลือกสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง 
 • Presentation - ทดลองนำเสนอสิ่งที่ได้สรุปมา เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการนำเสนอให้กับผู้บริหาร พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร 
 • Wrap up, Give rewards - สรุปผลการเรียนรู้

 

รูปแบบการอบรม 

 • บรรยายผ่านการใช้และสร้าง รูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง 
 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไม่ใช้วิธีการสอนและจดบันทึก แต่เน้นกิจกรรมให้ได้แง่คิดและการทำงานร่วมกัน
 • ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการฟัง การสรุปใจความ การนำเสนอ และการสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย
 • พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) 
 • หัวหน้างาน/พนักงานทั่วไปที่ต้องทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะ ‘การสื่อสารและการสรุปความ’ ให้ดียิ่งขึ้น