COURSES CATALOG

Explore & Unlock Potential with DISC Toys

DURATION

1  Days

PRICE LIST

Pls call  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

ค้นพบความหลากหลายของคนด้วย DISC Toys

หนึ่งในปัจจัยและทักษะสำคัญของการอยู่รอดของคนในยุคศตวรรษที่ 21 คือการที่รู้จักตัวเองว่าตนเองเป็นเป็นใคร เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งใด จุดเด่นคืออะไร จุดที่ควรพัฒนาคืออะไร ตลอดจนเกิดมาเพื่อตอบโจทย์อะไรต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในยุคที่ทุกคนมีความเป็นปัจเจก (Individualism) มากเช่นยุคนี้ที่ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตล้วนกลายมาเป็นกระแสหลักของโลกได้เสมอๆ การรู้จักตนเองก็จะสร้างข้อได้เปรียบมากขึ้นในการใช้ชีวิต เข้าใจสังคม รวมไปถึงการสร้างความโดดเด่นและน่าสนใจให้กับตนเองได้ เข้าใจจุดหมายที่เราจะไป เข้าใจว่าพฤติกรรม ความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานั้นเกิดมาจากอะไร ต้องพัฒนาส่วนใด และต้องดีมากพอที่จะสร้างอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งที่น่าจดจำให้แก่โลก ประเทศ สังคม องค์กร ชุมชน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งตนเอง แล้วเราจะค้นหาตนเองได้อย่างไร แล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างไร วิธีการเหล่านี้ได้มีนักคิดหลายท่านได้ทำการวิจัยและพัฒนาวิธีการค้นหาตนเองและวิเคราะห์ผู้อื่นอยู่หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นคือแนวคิด “รูปแบบพฤติกรรม DISC” ซึ่งได้ถูกพัฒนาและใช้งานมามากกว่า 80 ปี และถูกใช้ในเชิงธุรกิจมามากกกว่า 50 ปี ทั้งในแง่การสร้างทีม การเจรจาต่อรอง การพัฒนาองค์กร การค้นหาผู้นำ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของคนที่ต้องทำงานร่วมกัน 

 หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้นหาตนเอง พร้อมทั้งเข้าใจตนเองว่ามีลักษณะแบบใดตามหลักการของ “DISC” พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดสำคัญ ข้อจำกัดของคนแต่ละประเภทเพื่อการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารคนทั้งในแง่มุมของอารมณ์ ความรู้สึก ศักยภาพ และความต้องการพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานอย่างมากที่สุด รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารและการถ่ายทอดความคิดของคนแต่ละรูปแบบ อันนำไปสู่การออกแบบการถ่ายทอด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและนำผลลัพธ์ที่ดีมาสู่การทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice 

 • เพื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้นหาตนเอง พร้อมทั้งเข้าใจตนเองว่ามีลักษณะแบบใดตามหลักการของ “DISC” พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดสำคัญ ข้อจำกัดของคนแต่ละประเภทเพื่อการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความสามารถในการบริหารคนทั้งในแง่มุมของอารมณ์ ความรู้สึก ศักยภาพ และความต้องการพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานอย่างมากที่สุด
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเข้าใจการสื่อสารและการถ่ายทอดความคิดของคนแต่ละรูปแบบ อันนำไปสู่การออกแบบการถ่ายทอด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและนำผลลัพธ์ที่ดีมาสู่การทำงาน
 • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรียนรู้ร่วมกัน
 • Ice Breaking ละลายน้ำแข็งทางใจ
 • Get Ready to Explore
 • L&W “How To Be You”
 • กิจกรรม “Who is Him” (Party Game)
 • Workshop “ทีมของคุณ”
 • การวางแผนสื่อสารและแผนงาน พัฒนาตนเอง/ทีม
 • ถอดบทเรียน : บันทึกนึกขึ้นได้ / สรุปกิจกรรม


รูปแบบกิจกรรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเน้นการสร้างกรอบประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการโดยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมที่จำลองมาจากสถานการณ์จริง ย่อทฤษฎีและแนวคิดจากหลากหลายแง่มุม มาสู่กิจกรรมและเนื้อหาการบรรยายที่กระชับ สนุก และนำไปต่อยอดได้ โดยแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

 • การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ (Lecture)   30 %
 • เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity) 30 %
 • การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop) 20 %
 • การมอบรูปแบบการปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้เรียน (Best Practice) 10 %
 • การเขียนแผนต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation) 10 %

กิจกรรมเด่นของหลักสูตร

 • DISC Toys
 • L&W “How To Be You” 
 • Party Game : Who is Him 
 • Workshop “ทีมของคุณ”
 • Communication Toolkits

ผู้ที่ยังไม่ทราบรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง , ผู้อยากเข้าใจตนเองมากขึ้น , ผู้ที่ต้องการแนวทางการพัฒนาตนเอง