COURSES CATALOG

New Normal Leadership Perspective Shift Up by Board Game Method

DURATION

1  Days

PRICE LIST

Pls call  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

เปลี่ยนมุมมองผู้นำยุค New Normal ด้วย Board Game

ในภาวะปัจจุบันนี้หลายองค์กรธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่จะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมีคนเก่ง มีผู้นำที่ดี และผู้นำที่เข้าใจและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทุกสถานการณ์ เนื่องจากในยุคแห่งการแข่งขันที่สินค้ามีควาคล้ายคลึงกันอย่างมากนั้น การสร้างความแตกต่างในการบริหารด้วยวิธีการใหม่ๆย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างกันไม่มากมาย ผู้นำของแต่ละองค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการแข่งขันให้เราได้เปรียบมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ที่จะต้องจัดการภาวะวิกฤต รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา และบริหารงานด้วยความทันสมัย ที่หากองค์กรใดบริหารหรือสร้างสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจทั้งในแง่ยอดขาย ความเข้าใจในสินค้า และการสร้าง Brand ให้สินค้าทางอ้อมอีกด้วยซึ่งส่งผลทางบวกในระยะยาวแก่องค์กร

หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคามสำคัญของการสร้างความเป็นผู้นำในยุค New Normal ที่ต้องจะต้องจัดการภาวะวิกฤต รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา และบริหารงานด้วยความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้จะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ เรื่องราว อุปสรรค ข้อสังเกต รวมไปถึงวิธีการนำไปใช้จริงของการพัฒนาความคิดผ่านการเรียนรู้ผ่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคิดสำคัญและแนวทางพื้นฐานของสร้างความเป็นผู้นำในยุค New Normal นอกจากนั้นแล้วผู้เข้าร่วมจะเพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งเปิดทัศนคติที่จะนำสู่การสร้างแนวทางการปรับตัวและมองธุรกิจด้วยแว่นตาของผู้นำสมัยใหม่ที่ภาพธุรกิจต้องการ โดยเน้นการปฏิบัติจริงและศึกษาจาก Model ความสำเร็จและเมื่อการอบรมจบลงผู้เรียนยังสามารถสานต่อโดยการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

 • เพื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคามสำคัญของการสร้างความเป็นผู้นำในยุค New Normal ที่ต้องจะต้องจัดการภาวะวิกฤต รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา และบริหารงานด้วยความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้มองเห็นเหตุการณ์ เรื่องราว อุปสรรค ข้อสังเกต รวมไปถึงวิธีการนำไปใช้จริงของการพัฒนาความคิดผ่านการเรียนรู้ผ่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคิดสำคัญและแนวทางพื้นฐานของการสร้างความเป็นผู้นำในยุค New Normal
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มพูนความเข้าใจและประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งเปิดทัศนคติที่จะนำสู่การสร้างแนวทางการปรับตัวและมองธุรกิจด้วยแว่นตาของผู้นำสมัยใหม่ที่ภาพธุรกิจต้องการ โดยเน้นการปฏิบัติจริงและศึกษาจาก Model ความสำเร็จ
 • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

 

 • New Normal Leadership Perspective
 • Board Game “ศึกครองแผ่นดิน”
 • รุม SCRUM การ์ดเกมส์ (Agile Methodology Board Game)
 • Board Game “13 ปีกเหินหาว”
 • New Normal Leadership Shift Up
 • สรุปกิจกรรมและถอดบทเรียน

 

รูปแบบกิจกรรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเน้นการสร้างกรอบประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการโดยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมที่จำลองมาจากสถานการณ์จริง ย่อทฤษฎีและแนวคิดจากหลากหลายแง่มุม มาสู่กิจกรรมและเนื้อหาการบรรยายที่กระชับ สนุก และนำไปต่อยอดได้ โดยแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

 • การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ (Lecture)   30 %
 • เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity) 30 %
 • การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop) 20 %
 • การมอบรูปแบบการปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้เรียน (Best Practice) 10 %
 • การเขียนแผนต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation) 10 %

 

กิจกรรมเด่นของหลักสูตร

 • ศึกครองแผ่นดิน
 • รุม SCRUM การ์ดเกมส์
 • 13 ปีกเหินหาว