COURSES CATALOG

Data Analytics and Data Visualization

DURATION

1  Days

PRICE LIST

8,500  Baht (Exclusive of VAT 7%)
Special Offer : Contact us

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้ทำความเข้าใจ และปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับการใช้รูปภาพในการสื่อสาร ฝึกเปลี่ยนจับ สรุป และเปลี่ยนประเด็นสำคัญ หรือข้อความสำคัญเป็นรูปภาพ ช่วยสร้างความเข้าใจ ทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ และสร้างความน่าจดจำต่อผู้ฟังได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยให้ผู้สื่อสารจดจำ เรียบเรียงและเรียงลำดับความคิดในการนำเสนอได้ดีขึ้นอีกด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • เข้าใจและปรับกรอบความคิดต่อการสื่อสารด้วยรูปภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำเสนอให้สอดคล้องกับประเภทของการนำเสนอ
 • จับ สรุป และเปลี่ยนประเด็นสำคัญหรือคำสำคัญเป็นรูปภาพเพื่อการสื่อสาร
 • ประยุกต์ใช้ภาพประเภทต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่จะนำเสนอ
 • ฝึกปรับเปลี่ยนข้อมูลสู่การสื่อสารด้วยรูปภาพ

หัวข้อ: 7 Steps to Data Visualization: Purpose & Analyze

 • Purpose - วัตถุประสงค์การประชุมกับข้อมูล
 • กิจกรรม - ผู้บริหารอยากได้ยินข้อมูลอะไรในการประชุมประเภทต่างๆ
 • Analyze - ผู้ฟังคือใคร
 • กิจกรรม: ผู้ฟังของท่านรับ-ส่งข้อมูลแบบไหน

7 Steps to Data Visualization: Capture & Arrange

 • Capture - จับและสรุปประเด็นด้วย 5W2H: What, Who, Where, When, Why, How,  How Much
 • กิจกรรม: แบบฝึกหัดจับและสรุปประเด็นจากกรณีศึกษา
 • กิจกรรม: ฝึกรวบรวมข้อมูล จับและสรุปประเด็นด้วย FOLLOW Template
 • Arrange - การเรียบเรียงข้อมูล
 • กิจกรรม: ฝึกเรียบเรียงข้อมูลด้วย 6 Boxes Template เพื่อจัดทำโครงสไลด์นำเสนอร่างที่ 1

7 Steps to Data Visualization: Draft & Emphasize

 • Arrange - การเรียบเรียงข้อมูล (ต่อ)
 • กิจกรรม: การนึกภาพสำหรับประกอบข้อมูล / การเลือกคำหรือข้อความสำคัญ
 • Draft - การระดมความคิด ตัดต่อแต่งเติม และการรับ Feedback
 • Emphasize – การเน้นย้ำด้วยภาพรวม ประโยคสำคัญ หรือคำสำคัญ
 • กิจกรรม: ทบทวนงาน 6 boxes Template เพื่อจัดทำโครงสไลด์นำเสนอร่างที่ 2


7 Steps to Data Visualization: Practice

 • กิจกรรม: ฝึกทำข้อมูล Data Visualization จากกรณีศึกษาที่ได้รับ
 • Practice - ฝึกการเล่าเรื่องจาก Data Visualization ที่จัดไว้
 • กิจกรรม: ผู้นำเสนอทำอะไรได้ดี

 

หมายเหตุ: กิจกรรมออกแบบอิงตามข้อมูลและสถานการณ์จริงโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายของทีมและองค์กร

บุคคลทั่วไป (วาดรูปไม่เป็นก็สามารถเรียนได้)